รายการครุภัณฑ์ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 31-05-2556 100000365299 1206040101 ครุภัณฑ์รร.อนุบาลด่านซ้าย โปรเจคเตอร์ 1 ชุด 64,900.00 64,900.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
2 12-07-2556 100000388129 1206040101 9 รร.นาทอง 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
3 12-07-2556 100000388130 1206040101 9 รร.วังยาว 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
4 12-07-2556 100000388131 1206040101 9 รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
5 12-07-2556 100000388132 1206040101 9 รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
6 12-07-2556 100000388133 1206040101 9 รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
7 12-07-2556 100000388134 1206040101 9 รร.บ้านด่านซ้าย 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
8 12-07-2556 100000388135 1206040101 9 รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
9 12-07-2556 100000388136 1206040101 9 รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
10 12-07-2556 100000388137 1206040101 9 รร.บ้านบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
11 18-07-2556 100000388138 1206040101 9 รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
12 21-08-2556 100000397521 1206040101 ค่าครุภัณฑ์ทีวี รร.บ้านห้วยทอง 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
13 23-09-2556 100000404418 1206040101 ค่าโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว รร.เย็นศิระฯ 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
14 20-02-2557 100000443390 1206040101 ค่าโปรเจคเตอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 64,900.00 64,900.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
15 20-02-2557 10000045197 1206040101 ค่าครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 60,000.00 60,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
16 20-02-2557 10000045198 1206040101 ค่าครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 29,081.00 29,081.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
17 28-07-2557 100000461868 1206040101 ค่ากล้องถ่ายรูปกลุ่มอำนวยการ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 37,000.00 37,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
18 16-03-2558 100000530901 1206040101 กล้องถ่ายรูปนิ่งระบบดิจิตอล 7 ตัว สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 302,400.00 302,400.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
19 16-03-2558 100000530903 1206040101 กล้องถ่ายรูปนิ่งระบบดิจิตอล 1ตัว สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 60,500.00 60,500.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
20 16-03-2558 100000530905 1206040101 ค่าเครื่องโปรเจคเตอร์ 1 ชุด สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 65,000.00 65,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
21 16-03-2558 100000530907 1206040101 ทีวีจอแบน led tv จำนวน 1 เครื่อง 1 ชุด 26,000.00 26,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
22 21-12-2559 100000700570 1206040101 จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดทแยงมุม สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 40,000.00 40,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
23 20-12-2559 100000700576 1206040101 โปรเจคเตอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 39,000.00 39,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
24 20-12-2559 100000700582 1206040101 ทีวี ชนิดจอแบนขนาดไม่ต่ำกว่า 32 นิ้ว สพป.เลย เขต3 1 ชุด 12,000.00 12,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
25 08-12-2559 100000700583 1206040101 โปรเจคเตอร์ รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 32,900.00 32,900.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
26 08-12-2559 100000700584 1206040101 โปรเจคเตอร์ รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 39,000.00 39,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
27 29-12-2559 100000701265 1206040101 กล้องถ่ายภาพนิ่ง รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 43,600.00 43,600.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
28 29-11-2560 100000756767 1206040101 กล้องถ่ายภาพนิ่ง รร.บ้านแก่งครก 1 ชุด 9,000.00 9,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
29 13-12-2560 100000763150 1206040101 กล้องถ่ายภาพนิ่ง รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 9,000.00 9,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
30 13-12-2560 100000763151 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 33,000.00 33,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
31 04-12-2560 100000763152 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รร.บ้านกกสะตี 1 ชุด 24,000.00 24,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
32 06-12-2560 100000763153 1206040101 กล้องถ่ายภาพนิ่ง รร.บ้านหนองผือ 1 ชุด 9,000.00 9,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
33 06-12-2560 100000763154 1206040101 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 9,000.00 9,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
34 15-12-2560 100000763155 1206040101 กล้องถ่ายภาพนิ่ง รร.บ้านกกสะตี 1 ชุด 9,000.00 9,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
35 29-12-2560 100000763156 1206040101 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 9,000.00 9,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
36 08-03-2562 100000846470 1206040101 โทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
37 08-03-2562 100000846471 1206040101 โทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 50 นิ้ว 1 ชุด 9,200.00 9,200.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
38 28-06-2562 100000867360 1206040101 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 6,990.00 6,990.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
39 28-06-2562 100000867364 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ รร.บ้านแก่งครก 1 ชุด 8,190.00 8,190.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
40 28-06-2562 100000867367 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ รร.บ้านหนองหลวง 1 ชุด 8,190.00 8,190.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
41 28-06-2562 100000867368 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 13,480.00 13,480.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
42 28-06-2562 100000867372 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ รร.อนุบาลด่านฯ 1 ชุด 13,480.00 13,480.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
43 24-11-2563 100000968733 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 26,000.00 26,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
44 24-11-2563 100000968740 1206040101 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 11,500.00 11,500.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
45 31-08-2564 100001023370 1206040101 เครื่องมัลติมีเดีย ขนาด 3500 รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 28,000.00 28,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
46 09-08-2564 100001023383 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียขนาด3500 รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 30,300.00 30,300.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
47 31-08-2564 100001028293 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียขนาด3500 รร.บ้านร่งจิก 1 ชุด 4,900.00 4,900.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
48 08-09-2564 100001041093 1206040101 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ร.ร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 45,500.00 45,500.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
49 03-09-2564 100001041124 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ร.ร.บ้านนาคูณ 1 ชุด 14,100.00 14,100.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
50 23-09-2564 100001041134 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ร.ร.บ้านตูบค้อ 1 ชุด 30,300.00 30,300.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
51 16-09-2564 100001041140 1206040101 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ร.ร.ด่านซ้าย 1 ชุด 45,500.00 45,500.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
52 16-09-2564 100001041144 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ร.ร.บ้านหนองหวาย 1 ชุด 30,300.00 30,300.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
53 21-10-2564 100001047275 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียร์โปรเจ็คเตอร์ สพป.ลย.3 1 ชุด 53,000.00 53,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
54 22-09-2553 100001075141 1206040101 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 52,000.00 52,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
55 19-09-2565 110000016624-5 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สพป.เลย เขต 3 2 ชุด 20,000.00 40,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
56 19-09-2565 110000016216 1206040101 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รร.โป่งชี 1 ชุด 12,000.00 12,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding