รายการจำหน่วยครุภัณฑ์แยกตามประเภททรัพย์สิน

25 ประเภท

ประเภททรัพย์สิน จำนวนทั้งหมด (รายการ) จำหน่ายทั้งหมด (รายการ) ตรวจสอบ
1.อาคารถาวร
1
1
ดำเนินการ
2.อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
0
0
ดำเนินการ
3.สิ่งก่อสร้าง(คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็ก)
211
0
ดำเนินการ
4.สิ่งก่อสร้าง(ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นหลัก)
0
0
ดำเนินการ
5.ครุภัณฑ์สำนักงาน
101
0
ดำเนินการ
6.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
10
0
ดำเนินการ
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6
0
ดำเนินการ
8.ครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
0
0
ดำเนินการ
9.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
56
0
ดำเนินการ
10.ครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องมือและอุปกรณ์)
0
0
ดำเนินการ
11.ครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องจักรกล)
0
0
ดำเนินการ
12.ครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องมือและอุปกรณ์)
0
0
ดำเนินการ
13.ครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องจักรกล)
0
0
ดำเนินการ
14.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องมือและอุปกรณ์)
0
0
ดำเนินการ
15.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องจักรกล)
0
0
ดำเนินการ
16.ครุภัณฑ์สำรวจ
0
0
ดำเนินการ
17.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
0
0
ดำเนินการ
18.ครุภัณฑ์ดนตรี
0
0
ดำเนินการ
19.ครุภัณฑ์การศึกษา
756
28
ดำเนินการ
20.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
62
0
ดำเนินการ
21.ครุภัณฑ์กีฬา
0
0
ดำเนินการ
22.ครุภัณฑ์อาวุธ
0
0
ดำเนินการ
23.ครุภัณฑ์สนาม
0
0
ดำเนินการ
24.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
137
0
ดำเนินการ
25.ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
0
0
ดำเนินการ
แยกตามประเภทเงินงบประมาน

จำนวน 4 ประเภท

เงินงบประมาณ

1,337 รายการ

เงินนอกงบประมาณ

0 รายการ

เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ

1 รายการ

อื่น ๆ

0 รายการ

แยกตามประเภทวิธีได้มา

จำนวน 8 วิธี

ตกลงราคา

754 รายการ

สอบราคา

337 รายการ

ประกวดราคา/ e-bidding

197 รายการ

วิธิพิเศษ

11 รายการ

รับบริจาค

0 รายการ

e-Auction

13 รายการ

วิธีเฉพาะเจาะจง

25 รายการ

วิธีคัดเลือก

3 รายการ