รายการครุภัณฑ์ประเภท : ครุภัณฑ์ไฟฟ้า(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา