รายการครุภัณฑ์ประเภท : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 20-05-2557 10000045195 1206030101 ค่าครุภัณฑ์ตัดกระจกไฟฟ้า บ้านตูบค้อ 1 ชุด 6,300.00 6,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
2 20-05-2557 10000045196 1206030101 ค่าครุภัณฑ์ตัดกระจกไฟฟ้า บ้านหนองหลวง 1 ชุด 6,300.00 6,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
3 14-10-2563 100000963162 1206030101 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สพป.เลย เขต 3 2 ชุด 26,000.00 52,000.00 20 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
4 18-03-2564 100000996829 1206030101 เครื่องปรับอากาศขนาด 50000 BTU สพป.เลย เขต 3 8 ชุด 57,000.00 456,000.00 20 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
5 10-11-2564 100001053022 1206030101 เครื่องปรับอากาศขนาด 50000 BTU สพป.เลย เขต 3 4 ชุด 57,000.00 228,000.00 20 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
6 10-11-2564 100001053034 1206030101 เครื่องปรับอากาศขนาด 24000 BTU สพป.เลย เขต 3 6 ชุด 27,000.00 162,000.00 20 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง