รายการครุภัณฑ์ประเภท : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 20-04-2553 100000149285 1206020101 รถยนต์โรงเรียน นข 3593 เลย 1 คัน 59,800.00 59,800.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
2 17-02-2555 100000284526 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะปาเจโร่ กง 1138 เลย (สพป.เลย.3) 1 คัน 999,000.00 999,000.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
3 20-03-2556 100000346608 1206020101 รถตู้โดยสาร12 ที่นั่ง นข 2257 เลย รร.แก่งเกลี้ยง 1 คัน 1,230,000.00 1,230,000.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
4 26-07-2556 100000388139 1206020101 ยานพาหนะ(รถตู้ สพป.เลย เขต 3) นข 2289 เลย 1 คัน 1,232,400.00 1,232,400.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
5 21-04-2557 100000449735 1206020101 ยานพาหนะรถยนต์เชฟ 4 ประตู กจ 1249 เลย (สพป.เลย 3) 1 คัน 853,000.00 853,000.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
6 30-12-2559 100000700531 1206020101 รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง นข 2842 เลย (สพป.เลย เขต 3) 1 คัน 1,214,000.00 1,214,000.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
7 12-12-2559 100000700532 1206020101 รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 คัน กฉ 1851 เลย รร.ห้วยมุ่น 1 คัน 895,000.00 895,000.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
8 10-01-2564 100001044883 1206020101 รถยนต์ส่วนกลาง กข 3552 เลย (สพป.เลย 3) 1 คัน 120,000.00 120,000.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
9 10-01-2564 100001044886 1206020101 รถยนต์ส่วนกลาง นข 3900 เลย (สพป.เลย 3) 1 คัน 150,000.00 150,000.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา
10 11-09-2551 110000052661 1206020101 รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่ ทะเบียน นข 14111 เลย 1 คัน 980,000.00 980,000.00 10 เงินงบประมาณ สอบราคา