รายการครุภัณฑ์ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 26-09-2551 100000103216 1206010101 เครื่อง Printer Laser สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
2 28-09-2551 100000104631 1206010101 เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
3 29-09-2551 100000104656 1206010101 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
4 29-09-2551 100000104657 1206010101 เครื่องฉายภาพ 3 มิต สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 32,900.00 32,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
5 30-09-2551 100000105469 1206010101 โต๊ะประชุม สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 14,000.00 14,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
6 01-10-2552 100000127745 1206010101 5 ของสพท.เลย 3 1 ชุด 434,000.00 434,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
7 07-09-2554 110000032928 1205040101 ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส รร.แสงภา 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 12 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
8 07-09-2554 110000032927 1205040101 ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส รร.วังเวิน 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 12 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
9 07-09-2554 110000032926 1205040101 ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส รร.กกโพธิ์วังกำ 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 12 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
10 07-09-2554 11000003299 1205040101 ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส รร.แก่งแล่น 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 12 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
11 07-09-2554 110000032924 1205040101 ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส รร.หนองอุมลัว 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 12 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
12 30-09-2554 110000032923 1205040101 ถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส รร.ห้วยปลาฝา 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 12 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
13 30-09-2554 10000097201 1206010101 ค่าเครื่องแฟ็กซ์ สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 12 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
14 30-09-2554 10000097207 1206010101 ค่าเครื่องปรับอากาศ สพป.เลย เขต 3 2 เครื่อง 3,299.00 6,598.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
15 26-01-2555 10000028974 1206010101 ค่าเครื่องปรับอากาศ สพป.เลย เขต 3 6 เครื่อง 18,000.00 108,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
16 24-04-2556 100000360586 1206010101 เครื่องแฟ็กซ์รร.บ้านนาเจียง 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
17 15-08-2556 100000397520 1206010101 ค่า5 ทีวี สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 32,200.00 32,200.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
18 27-09-2556 100000408376 1206010101 ค่าครุภัณฑ์เครื่องเสียสพป.เลย เขต 3 ห้องประชุม 1 เครื่อง 80,000.00 80,000.00 20 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
19 02-02-2558 100000527226 1206010101 ถังน้ำพลาสติก 2000 ลิตรรร.บ้านตาดเสี้ยว 1 ถัง 7,800.00 7,800.00 20 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
20 02-02-2558 100000527227 1206010101 ถังน้ำพลาสติก 2000 ลิตรรร.บ้านแก่ง 1 ถัง 7,800.00 7,800.00 20 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
21 17-02-2558 100000527229 1206010101 ค่าเครื่องดูดฝุ่น สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
22 01-04-2558 100000542760 1206010101 ถังน้ำพลาสติก รร.บ้านนาลึ่ง 1 ถัง 7,800.00 7,800.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
23 22-06-2558 100000549554 1206010101 ถังน้ำพลาสติก โรงเรียนบ้านโป่ง 1 ถัง 7,800.00 7,800.00 10 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
24 14-12-2558 100000637387 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านหนองผือ 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
25 14-12-2558 100000637388 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านผึ้ง 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
26 09-12-2558 100000637389 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านทับกี่ 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
27 14-12-2558 100000637390 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านน้ำพุง 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
28 02-12-2558 100000637391 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านนาแห้ว 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
29 21-12-2558 100000637407 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.ชุมชนนาพึง 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
30 22-12-2558 100000637408 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
31 22-12-2558 100000637409 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านโป่งชี 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
32 22-12-2558 100000637410 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านกกจาน 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
33 22-12-2558 100000637411 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านตูบค้อ 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
34 24-12-2558 100000637412 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านร่องจิก 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
35 05-01-2559 100000647745 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 2000 ลิตร รร.เย็นศิระฯ 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
36 29-01-2559 100000647749 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 2000 ลิตร รร.บ้านน้ำหมัน 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
37 30-11-2559 100000694170 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาสโรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
38 30-11-2559 100000694171 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาสโรงเรียนบ้านซำทอง 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
39 30-11-2559 100000694172 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาสโรงเรียนบ้านห้วยลาด ภูเรือ 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
40 30-11-2559 100000694206 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาสโรงเรียนบ้านโคก 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
41 07-12-2559 100000700661 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บุญลักษณ์ 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
42 07-12-2559 100000700662 1206010101 เครื่องดูดฝุ่น รร.บุญลักษณ์ 1 เครื่อง 14,000.00 14,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
43 02-12-2559 100000700663 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.ชุมชนบ้านนาพึง 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
44 02-12-2559 100000700664 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านนามาลา 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
45 08-12-2559 100000700665 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านกลาง นาแห้ว 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
46 20-12-2559 100000700667 1206010101 เครื่องโทรสาร FAX สพป.เลย 3 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
47 20-12-2559 100000700669 1206010101 เครื่องดูดฝุ่น สพป.เลย 3 1 เครื่อง 14,000.00 14,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
48 26-12-2559 100000700670 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.ด่านซ้าย 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
49 29-12-2559 100000701242 1206010101 เครื่องปรับอากาศ รร.ชุมชนภูเรือ 1 เครื่อง 60,000.00 60,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
50 29-12-2559 100000701246 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.ชุมชนภูเรือ 1 ถัง 19,600.00 19,600.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
51 29-12-2559 10000070190 1206010101 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม รร.ชุมชนภูเรือ 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 15 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
52 29-12-2559 100000701322 1206010101 เครื่องปรับอากาศ สพป.เลย เขต 3 1 โครงการ 294,000.00 294,000.00 15 เงินงบประมาณ สอบราคา
53 29-01-2560 100000756778 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านเหล่ากอหก 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
54 29-01-2560 100000756779 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านแก่งครก 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
55 29-01-2560 100000756780 1206010101 ถังน้ำสะแตนเลส รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ถัง 9,900.00 9,900.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
56 29-01-2560 100000756781 1206010101 ค่าเครื่องเจาะกระดาษ รร.บ้านทุ่งเทิง 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
57 29-11-2560 100000756782 1206010101 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร รร.บ้านทุ่งเทิง 1 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
58 21-12-2560 100000763157 1206010101 เครื่องถ่ายเอกสาร รร.บ้านโคกงาม 1 เครื่อง 30,000.00 30,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
59 21-12-2560 100000763158 1206010101 เครื่องดูดฝุ่น รร.บ้านโคกงาม 1 เครื่อง 14,000.00 14,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
60 29-12-2560 100000763159 1206010101 เครื่องถ่ายเอกสาร รร.ด่านซ้าย 1 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
61 06-12-2560 100000763160 1206010101 เครื่องเจาะกระดาษ รร.บ้านห้วยมุ่น 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
62 06-12-2560 100000763161 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านท่อน 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
63 06-12-2560 100000763162 1206010101 เครื่องดูดฝุ่น รร.บ้านโคก 1 เครื่อง 14,000.00 14,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
64 04-12-2560 100000763163 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านกกโพธิ์วังกำ 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
65 04-12-2560 100000763164 1206010101 เครื่องถ่ายเอกสาร รร.บ้านห้วยมุ่น 1 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
66 06-12-2560 100000763165 1206010101 ถังน้ำสะแตนเลส รร.บ้านหนองผือ 1 ถัง 9,900.00 9,900.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
67 18-12-2560 100000763166 1206010101 ถังน้ำพลาสติก รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ถัง 7,000.00 7,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
68 27-12-2560 100000763167 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านนาผักก้าม 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
69 04-12-2560 100000763168 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านหัวด่านนาปูน 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
70 04-12-2560 100000763169 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านกลาง ภูเรือ 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
71 06-12-2560 100000763170 1206010101 เครื่องดูดฝุ่น รร.ชุมชนนาพึง 1 เครื่อง 14,000.00 14,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
72 15-12-2560 100000763171 1206010101 เครื่องถ่ายเอกสาร รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
73 06-12-2560 100000763172 1206010101 เครื่องเจาะกระดาษ รร.บ้านโคก 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
74 13-12-2560 100000763173 1206010101 เครื่องเจาะกระดาษ รร.บุญลักษณ์ฯ 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
75 15-12-2560 100000763174 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านหินแลบ 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
76 13-12-2560 100000763175 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
77 13-12-2560 100000763176 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส รร.บ้านนาข้ามป้อม 1 ถัง 9,800.00 9,800.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
78 08-03-2562 100000846472 1206010101 เครื่องขัดพื้น สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00 15 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
79 08-03-2562 100000846473 1206010101 ตู้เหล็ก 2 บาน สพป.เลย เขต 3 2 หลัง 4,100.00 8,200.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
80 08-03-2562 100000846474 1206010101 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก สพป.เลย 3 6 หลัง 4,650.00 27,900.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
81 28-06-2562 100000867380 1206010101 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร รร.บ้านนาเจริญ 1 ถัง 7,695.00 7,695.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
82 28-06-2562 100000867381 1206010101 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร รร.บ้านไฮตาก 1 ถัง 7,695.00 7,695.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
83 28-06-2562 100000867382 1206010101 ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาด 900 ลิตร โรงเรียนด่านซ้าย 1 ถัง 17,198.00 17,198.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
84 04-01-2564 100000986322 1206010101 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU รร.เย็นศิระฯ 2 เครื่อง 26,500.00 53,000.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
85 04-01-2564 100000986324 1206010101 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU รร.บ้านน้ำเย็น 2 เครื่อง 26,500.00 53,000.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
86 21-01-2564 100000986329 1206010101 ถังน้ำสเตนเลส ขนาด 900ลิตร รร.บ้านโป่งชี 1 ถัง 36,200.00 36,200.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
87 21-01-2564 100000986330 1206010101 ถังน้ำสเตนเลส ขนาด 2000ลิตร รร.บ้านนาหว้าน้อย 1 ถัง 15,000.00 15,000.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
88 21-01-2564 100000986331 1206010101 เครื่องกระดาษพร้อมเข้าเล่ม รร.บ้านน้ำหมัน 1 เครื่อง 20,600.00 20,600.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
89 16-02-2564 100000989986 1206010101 เครื่องปรับอากาศ สพป.เลย เขต 3 ขนาด 36000 BTU สพป.เลย 3 1 เครื่อง 36,950.00 36,950.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
90 16-02-2564 100000989987 1206010101 เครื่องปรับอากาศ สพป.เลย เขต 3 ขนาด 36000 BTU สพป.เลย 3 1 เครื่อง 36,950.00 36,950.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
91 16-02-2564 100000989988 1206010101 เครื่องปรับอากาศ สพป.เลย เขต 3 ขนาด 36000 BTU สพป.เลย 3 1 เครื่อง 36,950.00 36,950.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
92 16-02-2564 100000989989 1206010101 เครื่องปรับอากาศ สพป.เลย เขต 3 ขนาด 36000 BTU สพป.เลย 3 1 เครื่อง 36,950.00 36,950.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
93 13-09-2564 100001029273 1206010101 เครื่องปรับอากาศ Haier (บริจาค ผอ.ประพัตร์ อ่ำฯ) 1 เครื่อง 13,500.00 13,500.00 15 เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ ตกลงราคา
94 20-09-2564 100001041393 1206010101 เครื่องทำลายกระดาษ ร.ร.ด่านซ้าย 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
95 16-09-2564 100001041396 1206010101 เครื่องเจาะกระดาษ ร.ร.ด่านซ้าย 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
96 16-09-2564 100001041402 1206010101 ถังเก็บน้ำ ร.ร.บ้านนาขามป้อม 1 เครื่อง 11,300.00 11,300.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
97 03-09-2564 100001041408 1206010101 เครื่องเจาะกระดาษ ร.ร.บ้านวังเวิน 1 เครื่อง 20,000.00 20,000.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
98 03-09-2564 100001044880 1206010101 เครื่องปรับอากาศขนาด 900 BTU บริจาคโดย หจก.วรรณสิท 1 เครื่อง 13,500.00 13,500.00 15 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
99 07-09-2554 100001075126 1206010101 ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 2000 ลิตร รร.บ้านห้วยปลาฝา 1 ถัง 13,000.00 13,000.00 10 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
100 20-10-2565 110000020875 1206010101 เครื่องเสียง สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 182,824.00 182,824.00 12 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
101 22-06-2550 110000052650 1206010101 ถังน้ำพลาสติกขนาด 2000 ลิตร รร.ห้วยลาด ด่านซ้าย 1 ถัง 8,700.00 8,700.00 8 เงินงบประมาณ ตกลงราคา