รายการครุภัณฑ์ประเภท : สิ่งก่อสร้าง(ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นหลัก)
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา