รายการครุภัณฑ์ประเภท : สิ่งก่อสร้าง(คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็ก)
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 07-09-2554 100000247649 1205040101 ถนนคสล.รร.บ้านโคกงาม 1 เส้น 390,000.00 390,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
2 30-09-2554 10000097213 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.บ.เหล่ากอหก 1 เส้น 228,000.00 228,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
3 30-09-2554 100000278448 1205040101 ห้องส้วม 6/49 สพป.เลย เขต 3 1 หลัง 398,000.00 398,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
4 10-10-2554 100000279862 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.บ้านร่องจิก 1 เส้น 1,195,000.00 1,195,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
5 20-10-2554 100000279863 1205040101 ก่อสร้างรร.บ้านร่องจิก 1 หลัง 458,000.00 458,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
6 13-06-2555 100000295643 1205040101 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านทับกี่ 1 หลัง 1,790,000.00 1,790,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
7 31-08-2555 100000302360 1205040101 ส้วม รร.บ้านน้ำหมัน 1 หลัง 242,000.00 242,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
8 31-08-2555 100000302361 1205040101 สนามกีฬา โรงเรียนด่านซ้าย 1 สนาม 133,200.00 133,200.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
9 09-09-2555 100000306834 1205040101 ห้องน้ำ รร.บ้านวังยาว 1 สนาม 242,000.00 242,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
10 27-11-2555 10000032294 1205040101 ห้องน้ำ รร.ชุมชนบ้านด่านซ้าย 1 หลัง 179,750.00 179,750.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
11 27-11-2555 10000032295 1205040101 ห้องน้ำ รร.บ้านแสงภา 1 หลัง 165,000.00 165,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
12 27-11-2555 10000032296 1205040101 ห้องน้ำ รร.ชุมชนบ้านด่านซ้าย 1 หลัง 133,000.00 133,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
13 26-03-2556 100000349164 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านกลาง(ภูเรือ) 1 หลัง 229,240.00 229,240.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
14 20-03-2556 100000349165 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านนาเจริญ 1 หลัง 227,100.00 227,100.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
15 14-03-2556 100000349166 1205040101 ลานกีฬา รร.บ้านโพนสูง 1 สนาม 109,000.00 109,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
16 14-03-2556 100000349167 1205040101 ลานกีฬา รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 สนาม 134,100.00 134,100.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
17 09-04-2556 100000360588 1205040101 ส้วมโรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 หลัง 198,240.00 198,240.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
18 23-05-2556 100000363514 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านห้วยทอง 1 หลัง 178,200.00 178,200.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
19 09-12-2556 100000436263 1205040101 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเทิงแบบ สปช.105/29 1 หลัง 3,462,700.00 3,462,700.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
20 20-05-2557 100000451260 1205040101 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 หลัง 100,677.00 100,677.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
21 20-05-2557 100000451261 1205040101 ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 หลัง 273,431.00 273,431.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
22 20-05-2557 100000451262 1205040101 ช่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนด่านซ้าย 1 หลัง 169,232.00 169,232.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
23 20-05-2557 100000451263 1205040101 ถนนคอนกรีตโรงเรียนด่านซ้าย 1 เส้น 132,920.00 132,920.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
24 20-05-2557 100000451264 1205040101 ถนนคอนกรีตโรงเรียนด่านซ้าย 1 เส้น 79,173.10 79,173.10 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
25 20-05-2557 100000451445 1205040101 บ้านพักครู 301/26 รร.บ้านปากแดง 1 หลัง 34,405.40 34,405.40 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
26 20-05-2557 100000451446 1205040101 อาคารเรียนแบบ 105/29 2 ชั้น รร.บ้านห้วยมุ่น 1 หลัง 157,549.00 157,549.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
27 20-05-2557 100000451447 1205040101 อาคารเรียน สปช.105/29 รร.บ้านห้วยมุ่น 1 หลัง 199,979.00 199,979.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
28 20-05-2557 100000451448 1205040101 อาคารเรียน สปช.105/29 รร.บ้านน้ำเย็น 1 หลัง 1,230,740.00 1,230,740.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
29 20-05-2557 100000451449 1205040101 อาคารเรียน สปช.105/29 รร.ชุมชนภูเรือ 1 หลัง 2,348,520.00 2,348,520.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
30 20-05-2557 100000451450 1205040101 อาคารเรียน สปช.105/29 รร.ด่านซ้าย 1 หลัง 2,874,510.00 2,874,510.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
31 20-05-2557 100000451451 1205040101 ส้วม สปช.106/26 รร.บ้านโคนผง 1 หลัง 113,240.00 113,240.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
32 20-05-2557 100000451452 1205040101 ส้วม สปช.106/26 รร.บ้านปากแดง 1 หลัง 119,000.00 119,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
33 20-06-2557 100000456520 1205040101 ห้องส้วม สปช.604/45 รร.บ้านตาดเสี้ยว 1 หลัง 227,019.00 227,019.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
34 18-08-2557 100000465554 1205040101 ส้วมโรงเรียนบ้านกกจานปี 957 1 หลัง 201,063.00 201,063.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
35 15-09-2557 100000480098 1205040101 บ้านพักครู รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 หลัง 666,521.00 666,521.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
36 06-10-2557 100000488624 1205040101 สนามกีฬา รร.บ้านวังยาว 1 สนาม 552,000.00 552,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
37 14-10-2557 100000488634 1205040101 ส้วม รร.บ้านแก่งม่วง (ภูเรือ) 1 หลัง 199,904.00 199,904.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
38 06-10-2557 100000488643 1205040101 บ้านพักครู รร.บ้านห้วยน้ำผัก 1 หลัง 368,000.00 368,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
39 22-10-2557 100000488803 1205040101 บ้านพักครู รร.บ้านนาเจริญ 1 หลัง 689,569.00 689,569.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
40 06-10-2557 100000488935 1205040101 อาคารเรียน สปช.105/29 รร.บ้านวังยาว 1 หลัง 3,726,030.00 3,726,030.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
41 09-12-2557 100000515503 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รร.บ้านนาทอง 1 หลัง 3,404,220.00 3,404,220.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
42 17-02-2558 100000527236 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านผึ้ง 1 สนาม 19,000.00 19,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
43 24-02-2558 100000527263 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านแก่งม่วง นาดี 1 สนาม 123,000.00 123,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
44 15-05-2558 100000545704 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านวังเป่ง 1 หลัง 230,845.00 230,845.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
45 18-05-2558 100000545706 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านนาดี 1 หลัง 231,145.00 231,145.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
46 26-05-2558 10000054679 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านนาหมู่ม่น 1 หลัง 231,645.00 231,645.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
47 26-05-2558 100000546726 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านห้วยปลาฝา 1 หลัง 231,645.00 231,645.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
48 26-05-2558 100000546727 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านโพนหนอง 1 หลัง 232,195.00 232,195.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
49 28-05-2558 100000546728 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 หลัง 230,645.00 230,645.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
50 28-05-2558 100000546729 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 หลัง 228,560.00 228,560.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
51 15-06-2558 100000549544 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 หลัง 228,905.00 228,905.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
52 02-06-2558 100000549545 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านนาเจียง 1 หลัง 229,904.00 229,904.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
53 22-06-2558 100000549546 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านแก่งแล่น 1 หลัง 212,905.00 212,905.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
54 22-06-2558 100000549547 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านทุ่งน้ำใส 1 หลัง 231,645.00 231,645.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
55 08-06-2558 100000549613 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านนาทุ่ม 1 หลัง 216,460.00 216,460.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
56 11-06-2558 100000549615 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านถ้ำพระ 1 หลัง 231,645.00 231,645.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
57 06-06-2558 100000549616 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านหนองสนุ่น 1 หลัง 229,904.00 229,904.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
58 06-06-2558 100000549622 1205040101 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกงาม 1 สนาม 124,000.00 124,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
59 06-06-2558 100000549624 1205040101 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกลาง ภูเรือ 1 สนาม 124,600.00 124,600.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
60 09-06-2558 100000549629 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านบ้านทุ่งเทิง 1 หลัง 231,145.00 231,145.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
61 02-06-2558 100000549630 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านบ้านทับกี่ 1 หลัง 231,645.00 231,645.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
62 15-06-2558 100000549663 1205040101 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหินแลบ 1 สนาม 124,900.00 124,900.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
63 08-06-2558 100000549727 1205040101 อาคารเรียนรร.อนุบาลด่านซ้าย แบบ 216/ปรับปรุง 46 1 หลัง 17,356,800.00 17,356,800.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
64 24-06-2558 100000552275 1205040101 ค่าก่อสร้างส้วม สปช.604/45 รร.บ้านร่องจิก 1 หลัง 223,405.00 223,405.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
65 24-06-2558 100000552277 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านหัวด่านนาปูน 1 หลัง 227,560.00 227,560.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
66 27-07-2558 100000555759 1205040101 บ้านพักนักเรียนรร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 หลัง 1,209,000.00 1,209,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
67 20-07-2558 100000555760 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านหนองหวาย 1 หลัง 229,904.00 229,904.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
68 21-07-2558 100000555761 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 หลัง 23,961.30 23,961.30 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
69 20-07-2558 100000555762 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 หลัง 227,560.00 227,560.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
70 10-07-2558 100000555763 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านนาผักก้าม 1 หลัง 206,560.00 206,560.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
71 13-07-2558 100000555764 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 สนาม 123,500.00 123,500.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
72 03-07-2558 100000555765 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านท่าศาลา 1 หลัง 232,195.00 232,195.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
73 03-07-2558 100000555766 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านนาลึ่ง 1 หลัง 227,560.00 227,560.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
74 01-07-2558 100000555767 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านซำทอง 1 หลัง 227,560.00 227,560.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
75 20-07-2558 100000555768 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านหนองบง 1 หลัง 224,562.00 224,562.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
76 27-07-2558 100000556422 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านนาหว้าน้อย 1 หลัง 224,562.00 224,562.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
77 27-07-2558 100000556423 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านน้ำพุ 1 หลัง 228,060.00 228,060.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
78 28-07-2558 100000556424 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านแก่งเกลี้ยง 1 หลัง 226,781.00 226,781.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
79 31-08-2558 100000560820 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านน้ำเย็น 1 สนาม 124,330.00 124,330.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
80 05-08-2558 100000560821 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านโป่ง 1 หลัง 231,645.00 231,645.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
81 19-08-2558 100000560830 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านแก่งครก 1 หลัง 226,560.00 226,560.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
82 09-08-2558 100000560831 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านน้ำเย็น 1 หลัง 228,728.00 228,728.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
83 24-08-2558 100000560833 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านกกสะตี 1 หลัง 227,460.00 227,460.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
84 07-08-2558 100000560834 1205040101 ส้วม สปช.604/45 รร.บ้านกกเหี่ยน 1 หลัง 228,060.00 228,060.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
85 01-09-2558 100000573532 1205040101 สนามกีฬา รร.บ้านน้ำหมัน 1 สนาม 19,000.00 19,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
86 14-10-2558 100000622192 1205040101 อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1 หลัง 490,222.00 490,222.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
87 19-10-2558 100000622387 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.104/26 รร.บ้านแก่งเกลี้ยง 1 หลัง 1,804,440.00 1,804,440.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
88 29-10-2558 100000622418 1205040101 อาคารเรียน แบบ สปช.101/26 รร.บ้านหนองหลวง 1 หลัง 1,627,640.00 1,627,640.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
89 10-11-2558 100000628268 1205040101 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 หลัง 568,000.00 568,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
90 14-12-2558 100000637365 1205040101 ถนนโรงเรียนบ้านกลาง นาแห้ว 1 เส้น 100,000.00 100,000.00 25 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
91 08-12-2558 100000637380 1205040101 ถนนโรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 1 เส้น 100,000.00 100,000.00 25 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
92 24-12-2558 100000637429 1205040101 ส้วมสปช.604/45 รร.บ้านโคกงาม 1 หลัง 227,904.00 227,904.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
93 28-12-2558 100000637430 1205040101 ถนนบริเวณสนง. สพป.เลย เขต 3 1 เส้น 300,000.00 300,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
94 16-12-2558 100000637431 1205040101 ถนนบริเวณรร.บ้านหัวฝ้าย 1 เส้น 100,000.00 100,000.00 25 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
95 16-12-2558 100000637432 1205040101 ถนนบริเวณรร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 เส้น 100,000.00 100,000.00 25 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
96 15-12-2558 100000637437 1205040101 อาคารบ้านพักนักเรียน รร.บ้านทับกี่ 1 หลัง 129,000.00 129,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
97 30-12-2558 100000637438 1205040101 อาคารเรียน สปช.105/29 รร.บ้านโคกงาม 1 หลัง 2,698,920.00 2,698,920.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
98 30-12-2558 100000637439 1205040101 อาคารเรียน สปช.105/29 รร.บ้านห้วยทอง 1 หลัง 3,393,500.00 3,393,500.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
99 04-12-2558 100000637440 1205040101 ถนนบริเวณรร.บ้านนาลานข้าว 1 เส้น 135,600.00 135,600.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
100 20-01-2559 100000647751 1205040101 ส้วมนักเรียนชาย6ที่/49 รร.บุญลักษณ์ฯ 1 หลัง 55,469.00 55,469.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
101 09-02-2559 100000652041 1205040101 ค่าก่อสร้างส้วม 6ที่/49 รร.บ้านห้วยทอง 1 หลัง 423,184.00 423,184.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
102 29-03-2559 100000657220 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (อาคารสำนักงานสพป.เลย3) 1 หลัง 3,298,170.00 3,298,170.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
103 28-04-2559 100000660283 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (รร.บ้านหนองบง) 1 หลัง 3,298,170.00 3,298,170.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
104 17-05-2559 100000661834 1205040101 อาคารสำนักงานแบบ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 1 หลัง 8,340,470.00 8,340,470.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
105 02-09-2559 100000679342 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รร.บ้านตูบค้อ 1 หลัง 3,767,520.00 3,767,520.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
106 02-09-2559 100000679343 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รร.บ้านทับกี่ 1 หลัง 3,875,920.00 3,875,920.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
107 06-09-2559 100000685326 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รร.ด่านซ้าย 1 หลัง 3,798,460.00 3,798,460.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
108 17-10-2559 100000690973 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.105/29 รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 หลัง 3,307,000.00 3,307,000.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
109 26-12-2559 100000701135 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1 สนาม 163,100.00 163,100.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
110 26-12-2559 100000701136 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 1 สนาม 163,100.00 163,100.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
111 15-12-2559 100000701137 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 สนาม 163,100.00 163,100.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
112 14-12-2559 100000701138 1205040101 อาคารเรียนสปช.105/29 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 หลัง 3,850,000.00 3,850,000.00 25 เงินงบประมาณ e-Auction
113 31-01-2560 100000713293 1205040101 ส้วมสปช.604/45 รร.บ้านนาแห้ว 1 หลัง 90,040.60 90,040.60 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
114 24-01-2560 100000713294 1205040101 สนามกีฬาลานอเนกประสงค์ รร.บ้านปางคอม 1 สนาม 163,400.00 163,400.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
115 16-02-2560 100000719710 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านโคก 1 สนาม 163,100.00 163,100.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
116 28-02-2560 100000719711 1205040101 ส้วมสปช.604/45 รร.บ้านโคก 1 หลัง 90,040.60 90,040.60 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
117 28-02-2560 100000719716 1205040101 ลานกีฬา รร.ชุมชนภูเรือ 1 สนาม 162,700.00 162,700.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
118 06-02-2560 100000719718 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง รร.บ้านโคก 1 งาน 162,700.00 162,700.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
119 22-02-2560 100000719720 1205040101 ส้วมสปช.604/45 รร.บ้านโพนสูง 1 หลัง 249,579.00 249,579.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
120 21-02-2560 100000727479 1205040101 ส้วมสปช.604/45 สพป.เลย เขต 3 1 หลัง 249,579.00 249,579.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
121 21-02-2560 100000719721 1205040101 ส้วมสปช.604/45 รร.บ้านบง 1 หลัง 249,580.00 249,580.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
122 17-03-2560 100000727480 1205040101 รั้วแบบโปร่ง สพป.เลย เขต 3 1 งาน 760,000.00 760,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
123 22-03-2560 100000727483 1205040101 ส้วม 4 ที่นั่ง รร.บ้านกลาง(นาแห้ว) 1 หลัง 361,431.00 361,431.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
124 17-03-2560 100000727484 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านนาข้ามป้อม 1 สนาม 163,400.00 163,400.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
125 30-03-2560 100000727485 1205040101 บ้านพักครู รร.บ้านวังยาว 1 หลัง 580,000.00 580,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
126 28-03-2560 100000727486 1205040101 บ้านพักครู รร.บ้านปลาบ่า 1 หลัง 583,000.00 583,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
127 27-03-2560 100000727487 1205040101 บ้านพักครู รร.บ้านโพนสูง 1 หลัง 581,000.00 581,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
128 30-03-2560 100000728803 1205040101 บ้านพักครูโรงเรียนบ้านปากโป่ง สปช.301/26 1 หลัง 583,000.00 583,000.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
129 19-04-2560 10000073109 1205040101 อาคารอเนกประสงค์สปช.201/26 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 หลัง 869,221.00 869,221.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
130 26-06-2560 100000737545 1205040101 อาคารอเนกประสงค์สปช.204/26 โรงเรียนด่านซ้าย 1 หลัง 1,305,000.00 1,305,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
131 26-06-2560 100000737546 1205040101 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 รร.ชุมชนภูเรือ 1 หลัง 500,000.00 500,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
132 26-06-2560 100000737547 1205040101 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 รร.ชุมชนภูเรือ 1 หลัง 400,000.00 400,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
133 02-06-2560 100000737548 1205040101 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26 รร.บ้านกลาง 1 หลัง 779,536.00 779,536.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
134 26-06-2560 100000737551 1205040101 บ้านพักครู 203/27/ รร.ชุมชนภูเรือ 1 หลัง 755,000.00 755,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
135 19-07-2560 100000740432 1205040101 ค่าก่อสร้างบ้านพักครู 203/27รร.บ้านโป่งชี 1 หลัง 820,000.00 820,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
136 19-07-2560 100000740433 1205040101 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช.101/26 รร.บ้านกกโพธิ์แสน 1 หลัง 1,929,920.00 1,929,920.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
137 02-08-2560 100000742853 1205040101 บ้านพักครู 207 โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 หลัง 799,408.00 799,408.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
138 14-09-2560 100000744966 1205040101 สนามฟุตบอลรร.ชุมชนภูเรือ 1 สนาม 277,592.00 277,592.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
139 14-09-2560 100000744982 1205040101 บ้านพักครู205/26 รร.ชุมชนภูเรือ 1 หลัง 631,100.00 631,100.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
140 01-12-2560 100000763001 1205040101 อาคารเรียนสปช.105/29 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 หลัง 3,062,780.00 3,062,780.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
141 01-02-2561 100000785383 1205040101 ส้วม 4 ที่นั่ง รร.บ้านเหล่ากอหก 1 หลัง 389,000.00 389,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
142 12-02-2561 100000785384 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง รร.บ้านหนองบง 1 โครงการ 123,500.00 123,500.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
143 08-02-2561 100000785385 1205040101 รั้วลวดหนาม รร.บ้านทับกี่ 1 โครงการ 174,580.00 174,580.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
144 14-02-2561 100000785386 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 โครงการ 199,200.00 199,200.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
145 28-02-2561 100000785387 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง รร.บ้านกลาง นาแห้ว 1 โครงการ 449,600.00 449,600.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
146 28-02-2561 100000785388 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านกลาง นาแห้ว 1 สนาม 147,500.00 147,500.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
147 20-03-2561 100000794074 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านปากแดง 1 หลัง 545,000.00 545,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
148 22-03-2561 100000794075 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเสาเข็มคศล.) รร.โป่งชี 1 โครงการ 211,000.00 211,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
149 28-03-2561 100000794076 1205040101 ส้วม สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) รร.บ้านปากแดง 1 หลัง 373,044.00 373,044.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
150 07-03-2561 100000794077 1205040101 ลานคอนกรีตพร้องโรงจอดรถยนต์ สพป.เลย เขต 3 1 ลาน 590,000.00 590,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
151 02-04-2561 100000796450 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.บ้านน้ำเย็น 1 เส้น 228,200.00 228,200.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
152 02-04-2561 100000796451 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.บ้านหนองหวาย 1 เส้น 241,000.00 241,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
153 02-04-2561 100000796453 1205040101 ถนนคอนกรีต สพป.เลย เขต 3 ด้านหลังอาคาร แบบ4 1 เส้น 181,400.00 181,400.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
154 02-04-2561 100000796456 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.บ้านโพนสูง 1 เส้น 484,000.00 484,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
155 02-04-2561 100000796458 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.บ้านน้ำหมัน 1 เส้น 190,100.00 190,100.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
156 02-04-2561 100000796462 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.บ้านห้วยทอง 1 เส้น 241,900.00 241,900.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
157 02-04-2561 100000796464 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.บ้านนาทอง 1 เส้น 193,500.00 193,500.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
158 23-04-2561 10000079998 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 หลัง 449,642.00 449,642.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
159 02-04-2561 10000079999 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 หลัง 580,000.00 580,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
160 09-04-2561 100000799262 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านป่าสะแข 1 ลาน 140,000.00 140,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
161 09-04-2561 100000799263 1205040101 ส้วม สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) รร.บ้านป่าสะแข 1 หลัง 344,786.00 344,786.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
162 21-04-2561 100000805197 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านทับกี่ 1 หลัง 520,000.00 520,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
163 21-04-2561 100000805199 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านตูบค้อ 1 หลัง 486,212.00 486,212.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
164 06-06-2561 100000810366 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 1 หลัง 564,023.00 564,023.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
165 26-06-2561 100000810367 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 1 หลัง 449,643.00 449,643.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
166 09-07-2561 100000815493 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1 หลัง 588,000.00 588,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
167 09-07-2561 100000815494 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1 โครงการ 379,000.00 379,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
168 17-09-2561 100000826608 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช.301/26 โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 1 หลัง 565,000.00 565,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
169 17-09-2561 100000826610 1205040101 ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 รร.บ้านาลึ่ง 1 หลัง 3,199,000.00 3,199,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
170 11-10-2561 100000837336 1205040101 อาคารเรียน สปช.103/26 รร.บ้านกลางภูเรือ 1 หลัง 1,477,090.00 1,477,090.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
171 28-01-2562 100000845515 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 โครงการ 201,300.00 201,300.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
172 28-02-2562 100000847683 1205040101 สนามกีฬาบาสเก็ตบอล โรงเรียนด่านซ้าย 1 สนาม 421,700.00 421,700.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
173 07-02-2562 100000847684 1205040101 ลานกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 สนาม 159,000.00 159,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
174 08-03-2562 10000085940 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านนาลึ่ง 1 สนาม 159,100.00 159,100.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
175 19-03-2562 10000085941 1205040101 ลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านแก่งเกลี้ยง 1 สนาม 159,100.00 159,100.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
176 17-06-2562 100000867339 1205040101 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 โรงเรียนบุญลักษณ์ 1 หลัง 710,000.00 710,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
177 14-08-2562 10000088359 1205040101 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 โรงเรียนบ้านโคก 1 หลัง 677,186.00 677,186.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
178 26-08-2562 100000883529 1205040101 ค่าก่อสร้างบ้านพักครู แบบสปช.301/26 รร.บ้านวังยาว 1 หลัง 496,500.00 496,500.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
179 26-08-2562 100000883548 1205040101 อาคารเรียนแบบสปช.103/26 รร.บ้านน้ำหมัน 1 หลัง 1,513,550.00 1,513,550.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
180 17-09-2562 100000886208 1205040101 อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.206/26 สพป.เลย 3 1 หลัง 3,537,300.00 3,537,300.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
181 27-09-2562 100000889166 1205040101 อาคารเอนกประสงค์ แบบสปช.202/26 รรบ้านแก่งเกลี้ยง 1 หลัง 659,485.00 659,485.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
182 27-09-2562 100000889175 1205040101 อาคารเรียนแบบสปช.104/26 รร.บ้านโป่งชี 1 หลัง 2,155,540.00 2,155,540.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
183 02-09-2562 100000895076 1205040101 บ้านพักครู แบบสปช.301/26 รร.บ้านปลาบ่า 1 หลัง 515,067.00 515,067.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
184 17-10-2562 100000898726 1205040101 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างอาคารอเนกประสงค์สพป.ลย3 1 เส้น 204,000.00 204,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
185 15-11-2562 10000090719 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบทึบ รร.ชุมชนภูเรือ 1 โครงการ 500,000.00 500,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
186 12-12-2562 100000912309 1205040101 อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.202/26 รร.บ้านวังยาว 1 หลัง 653,440.00 653,440.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
187 27-12-2562 100000912354 1205040101 อาคารเรียน สปช.104/26 รร.เย็นศิระบ้านหมากแข็ง 1 หลัง 2,400,000.00 2,400,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
188 21-10-2563 100000963198 1205040101 บ้านพักครู สปช.301/26 รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 หลัง 541,947.00 541,947.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
189 16-12-2563 100000974799 1205040101 ถนนคอนกรีต โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 เส้น 376,900.00 376,900.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
190 27-01-2564 100000986332 1205040101 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม บ้านหนองหลวง 1 เส้น 330,000.00 330,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
191 09-02-2564 100000990153 1205040101 รั้วมาตรฐานแบบโปร่งโรงเรียนบ้านวังเวิน 1 โครงการ 385,900.00 385,900.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
192 18-03-2564 100000996830 1205040101 ลานคอนกรีต สพป.เลย เขต 3 1 ลาน 499,000.00 499,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
193 16-03-2564 100000996831 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช301/26 รร.บ้านทุ่งเทิง 1 หลัง 550,000.00 550,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
194 16-04-2564 100001002292 1205040101 ส้วม สพฐ.4 (ห้องน้ำ 4 ห้อง) ร.ร.บ้านแก่ง 1 หลัง 354,000.00 354,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
195 28-05-2564 100001005941 1205040101 บ้านพักครู แบบ สปช301/26 รร.บ้านโคนผง 1 หลัง 491,999.00 491,999.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
196 09-06-2564 100001008902 1205040101 อาคาร สปช.202/26 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 หลัง 677,091.00 677,091.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
197 08-06-2564 100001008913 1205040101 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านตูบค้อ 1 หลัง 836,022.00 836,022.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
198 27-09-2564 100001040956 1205040101 อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง รร.บ้านหนองบง 1 หลัง 940,000.00 940,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
199 01-12-2564 100001060173 1205040101 เทพื้นคอนกรีต สพป.เลย เขต 3 (หน้าห้องประชุมตาโขน) 1 หลัง 140,000.00 140,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
200 29-06-2565 110000005541 1205040101 ส้วมหญิง 4 ที่นั้ง/49 รร.บ้านห้วยมุ่น 1 หลัง 339,080.00 339,080.00 25 เงินงบประมาณ วิธีคัดเลือก
201 01-09-2565 110000018178 1205040101 ห้องน้ำห้องส้วม นร.ชาย6/49 รร.ห้วยมุ่น 1 หลัง 641,500.00 641,500.00 25 เงินงบประมาณ วิธีคัดเลือก
202 21-12-2565 110000028163 1205040101 อาคารเรียนสพป.105/29 รร.บ้านห้วยมุ่น 1 หลัง 3,998,000.00 3,998,000.00 25 เงินงบประมาณ วิธีคัดเลือก
203 01-04-2566 110000045060 1205040101 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ร.ร.บ้านโคกงาม 1 หลัง 4,140,000.00 4,140,000.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
204 29-04-2566 1.1E+11 1205040101 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4ที่/49 ร.ร.ด่านซ้าย 1 หลัง 383,241.00 383,241.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
205 20-03-2551 110000052578 1205040101 บ้านพักครูแบบ 301/26 โรงเรียนบ้านปากแดง 1 หลัง 291,595.00 291,595.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
206 31-03-2551 110000052600 1205040101 อาคารเรียนแบบ สปช.101/26 โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี 1 หลัง 1,041,380.00 1,041,380.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
207 31-03-2551 110000052611 1205040101 อาคารเรียนโรงเรียนด่านซ้าย 1 หลัง 1,453,550.00 1,453,550.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
208 31-03-2551 110000052646 1205040101 อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.202/26 รร.บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1 หลัง 332,369.00 332,369.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
209 16-11-2550 110000052648 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.ด่านซ้าย 1 สาย 196,227.00 196,227.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
210 06-11-2550 110000052649 1205040101 ถนนคอนกรีต รร.ด่านซ้าย 1 สาย 325,080.00 325,080.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา
211 21-12-2566 110000089401 5000012010 อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1 หลัง 3,401,650.00 3,401,650.00 25 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding