รายการครุภัณฑ์ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 19-11-2553 100000233846 1209010101 ระบบจัดการฐานข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ARGO 1 ชุด 9,897.50 9,897.50 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
2 09-05-2552 100000111296 1206100101 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหินสอ 1 ชุด 181,460.00 181,460.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
3 09-05-2552 100000111298 1206100101 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทับกี่ 1 ชุด 343,120.00 343,120.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
4 09-05-2552 100000111299 1206100101 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนด่านซ้าย 1 ชุด 343,120.00 343,120.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
5 09-05-2552 100000111300 1206100101 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านหนองบง 1 ชุด 181,460.00 181,460.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
6 09-05-2552 100000111301 1206100101 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 181,460.00 181,460.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
7 09-05-2552 100000111302 1206100101 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 343,120.00 343,120.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
8 01-10-2552 100000127750 1206100101 คอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 343,120.00 343,120.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
9 01-10-2552 100000127752 1206100101 คอมพิวเตอร์ ร.ร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 69,960.00 69,960.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
10 22-04-2553 100000135278 1206100101 คอมพิวเตอร์ ระบบฯ สพป.เลย 3 1 ชุด 485,000.00 485,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
11 22-04-2553 100000135279 1206100101 คอมพิวเตอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 4,190.00 4,190.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
12 15-07-2553 100000160267 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ตูบค้อ 1 ชุด 353,900.00 353,900.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
13 15-07-2553 100000160268 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.โพนสูง 1 ชุด 354,160.00 354,160.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
14 15-07-2553 100000160269 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ห้วยทอง 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
15 14-07-2553 100000160270 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านห้วยทอง 1 ชุด 173,300.00 173,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
16 15-07-2553 100000160271 1206100101 คอมพิวเตอร์ บ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 136,680.00 136,680.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
17 15-07-2553 100000160272 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านนาทอง 1 ชุด 173,300.00 173,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
18 15-07-2553 100000160273 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านปากแดง 1 ชุด 173,300.00 173,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
19 15-07-2553 100000160274 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 95,000.00 95,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
20 15-07-2553 100000160275 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 193,873.00 193,873.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
21 15-07-2553 100000160276 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
22 15-07-2553 100000160277 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บุญลักษณ์ 1 ชุด 354,360.00 354,360.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
23 15-07-2553 100000160278 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.วังโพนงาม 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
24 15-07-2553 100000160279 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
25 15-07-2553 100000160280 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ห้วยมุ่น 1 ชุด 289,800.00 289,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
26 15-07-2553 100000160281 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.โป่งชี 1 ชุด 173,300.00 173,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
27 15-07-2553 100000160282 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
28 15-07-2553 100000160283 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
29 15-07-2553 100000160284 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.พระแก้วอาสา 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
30 15-07-2553 100000160285 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.นามาลา 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
31 15-07-2553 100000160286 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.วังยาว 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
32 15-07-2553 100000160287 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
33 15-07-2553 100000160288 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 173,300.00 173,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
34 15-07-2553 100000160289 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 285,500.00 285,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
35 15-07-2553 100000160290 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 173,300.00 173,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
36 15-07-2553 100000160291 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 354,360.00 354,360.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
37 15-07-2553 100000160292 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.วังยาว 1 ชุด 354,200.00 354,200.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
38 15-07-2553 100000160293 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.พระแก้วอาสา 1 ชุด 354,160.00 354,160.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
39 15-07-2553 100000160294 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ห้วยมุ่น 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
40 20-07-2553 100000161732 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ภูเรือวิทยา 1 ชุด 273,600.00 273,600.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
41 16-08-2553 100000174201 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 173,300.00 173,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
42 16-08-2553 100000174202 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ศรีสองรักวิทยา 1 ชุด 566,087.00 566,087.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
43 16-08-2553 100000174203 1206100101 คอมพิวเตอร์ สพป.เลย 3 1 ชุด 740,000.00 740,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
44 16-08-2553 100000174204 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.นาแห้ววิทยา 1 ชุด 50,000.00 50,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
45 16-08-2553 100000174205 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.วังโพนงามวิทยา 1 ชุด 410,000.00 410,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
46 16-08-2553 100000174206 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บุญลักษณ์ฯ 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
47 16-08-2553 100000174207 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ห้วยทอง 1 ชุด 56,420.00 56,420.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
48 16-08-2553 100000174208 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.โคกงาม 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
49 16-08-2553 100000174209 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บุญลักษณ์ฯ 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
50 12-01-2554 100000211595 1206100101 คอมพิวเตอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
51 12-01-2554 100000211596 1206100101 คอมพิวเตอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 115,000.00 115,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
52 30-05-2554 100000231963 1206100101 คอมพิวเตอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 380,920.00 380,920.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
53 26-07-2554 100000239021 1206100101 คอมพิวเตอร์ นาข่า ตาดเสี้ยว เหมืองแพร่ 1 ชุด 389,000.00 389,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
54 26-07-2554 10000023993 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.หนองหลวง 1 ชุด 153,800.00 153,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
55 26-07-2554 10000023994 1206100101 คอมพิวเตอร์ โคกงาม ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 299,600.00 299,600.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
56 26-07-2554 10000023995 1206100101 คอมพิวเตอร์ เหล่ากอ นาแห้ว กลาง(นาแห้ว) นาพึง 1 ชุด 615,200.00 615,200.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
57 26-07-2554 10000023996 1206100101 คอมพิวเตอร์ นาเจียง นาทุ่ม ซำทอง 1 ชุด 461,400.00 461,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
58 26-07-2554 10000023997 1206100101 คอมพิวเตอร์ นาผักก้าม 1 ชุด 117,600.00 117,600.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
59 26-07-2554 10000023998 1206100101 คอมพิวเตอร์ นาเจริญ 1 ชุด 117,600.00 117,600.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
60 07-09-2554 100000239902 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.หนองผือ 1 ชุด 153,800.00 153,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
61 07-09-2554 100000239903 1206100101 คอมพิวเตอร์ โป่ง น้ำใส ผักเน่า กกจาน 1 ชุด 579,000.00 579,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
62 07-09-2554 100000247569 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.น้ำหมัน 1 ชุด 153,800.00 153,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
63 07-09-2554 100000247570 1206100101 คอมพิวเตอร์ วังเป่ง ห้วยลาด(ด่านซ้าย) 1 ชุด 235,200.00 235,200.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
64 07-09-2554 100000247571 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ปลาบ่า 1 ชุด 150,000.00 150,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
65 07-09-2554 100000247572 1206100101 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนฯ รร.บ้านหนองบง 1 ชุด 134,500.00 134,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
66 07-09-2554 100000247577 1206100101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 237,800.00 237,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
67 07-09-2554 100000247578 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.ทับกี่ 1 ชุด 149,800.00 149,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
68 07-09-2554 100000247583 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 153,800.00 153,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
69 07-09-2554 100000247584 1206100101 คอมพิวเตอร์ นาลึ่ง วังเวิน บ้านโคก 1 ชุด 461,400.00 461,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
70 07-09-2554 100000247587 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.นาหมู่ม่น 1 ชุด 150,000.00 150,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
71 07-09-2554 100000247588 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านแก่ง 1 ชุด 150,000.00 150,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
72 07-09-2554 100000247597 1206100101 คอมพิวเตอร์ รร.บ้านห้วยปลาฝา 1 ชุด 113,000.00 113,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
73 07-09-2554 100000247598 1206100101 คอมพิวเตอร์ บ้านร่องจิก ห้วยตาด 1 ชุด 267,400.00 267,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
74 30-09-2554 10000097359 1206100101 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รร.กกสะตี 1 ชุด 153,800.00 153,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
75 30-09-2554 10000097362 1206100101 คอมพิวเตอร์ ESAO2 สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 859,780.00 859,780.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
76 30-09-2554 10000097364 1206100101 คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 21,500.00 21,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
77 30-09-2554 10000097368 1206100101 ครุภัณฑ์้องสมุด 1 ชุด 39,483.00 39,483.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
78 07-11-2554 100000279860 1206100101 คอมพิวเตอร์รร.แก่งแล่น 1 ชุด 150,000.00 150,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
79 21-09-2555 100000302764 1206100101 คอมพิวเตอร์พกพา ยี่ห้อ ASUS รุ่น K45A 1 ชุด 23,326.00 23,326.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
80 28-09-2555 100000308190 1206100101 ครุภัณฑ์รร.20 โรงเรียน 1 ชุด 171,200.00 171,200.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
81 12-07-2553 100000388119 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
82 12-07-2553 100000388120 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
83 12-07-2553 100000388121 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
84 12-07-2553 100000388122 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านด่านซ้าย 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
85 12-07-2553 100000388123 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
86 12-07-2553 100000388124 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
87 18-07-2553 10000038819 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
88 18-07-2553 100000388126 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านห้วยทอง 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
89 24-07-2553 100000388127 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
90 12-07-2553 100000388128 1206100101 อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
91 30-07-2553 100000388140 1206100101 ครุภัณฑ์ (สพป.เลย เขต 3) 1 ชุด 452,132.00 452,132.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
92 21-08-2553 100000397522 1206100101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุม รร.บ้านนาทอง 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
93 23-09-2553 100000404413 1206100101 ควบคุมคอมพิวเตอร์ รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
94 17-09-2556 100000404414 1206100101 ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รร.ชุมชนภูเร 1 ชุด 927,000.00 927,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
95 29-12-2560 100000763147 1206100101 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 238,500.00 238,500.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
96 29-12-2560 100000763148 1206100101 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ PC สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 238,500.00 238,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
97 26-06-2561 100000810167 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
98 26-06-2561 100000810170 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ หนองบง 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
99 26-06-2561 100000810171 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ เหมืองแพร่ 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
100 26-06-2561 100000810172 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯ ทับกี่ 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
101 26-06-2561 100000810173 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลฯรร.บ้านวังยาว 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
102 26-06-2561 100000810174 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
103 26-06-2561 100000810175 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล บ้านโคกงาม 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
104 26-06-2561 100000810176 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล บ้านตูบค้อ 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
105 26-06-2561 100000810177 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
106 26-06-2561 100000810178 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล านห้วยทอง 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
107 26-06-2561 100000810179 1206100101 ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 48,130.00 48,130.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
108 26-06-2561 100000810400 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1 หัวฝาย 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
109 26-06-2561 100000810402 1206100101 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1 หัวนาแหลม 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
110 26-06-2561 100000810403 1206100101 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1ห้วยลาด ภูเ 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
111 26-06-2561 100000810404 1206100101 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1 ห้วยน้ำเมย 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
112 26-06-2561 100000810405 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1 สานตมฯ 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
113 26-06-2561 100000810406 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ศาลาน้อย 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
114 26-06-2561 100000810407 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน ลาดค่าง 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
115 26-06-2561 100000810408 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน โป่งกวาง 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
116 26-06-2561 100000810409 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียนCC1 ปากโป่ง 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
117 26-06-2561 100000810410 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1 บ้านบง 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
118 26-06-2561 100000810411 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน CC1 นาดี 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
119 26-06-2561 100000810412 1206100101 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน แก่งม่วง ด่านฯ 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
120 26-06-2561 100000810413 1206100101 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน กกโพธิ์วังกำ 1 ชุด 173,477.00 173,477.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
121 08-03-2562 100000846462 1206100101 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 12,200.00 12,200.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
122 08-03-2562 100000846463 1206100101 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
123 08-03-2562 100000846464 1206100101 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ประมวลผล 1 ชุด 51,840.00 51,840.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
124 08-03-2562 100000846465 1206100101 เครื่องสปกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารสพป.เลย เขต 3 1 ชุด 66,000.00 66,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
125 28-10-2563 100000963168 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รร.เย็นศิระฯ 1 ชุด 288,400.00 288,400.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
126 28-10-2563 100000963171 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 288,400.00 288,400.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
127 28-10-2563 100000963179 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์ฯ รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 301,880.00 301,880.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
128 21-10-2564 100001047668 1206100101 เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
129 21-10-2564 100001047669 1206100101 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 10,000.00 10,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
130 09-12-2564 100001060095 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนฯ ชุมชนภู 1 ชุด 417,000.00 417,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
131 09-12-2564 100001060116 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนฯ ทับกี่ 1 ชุด 296,400.00 296,400.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
132 09-12-2564 100001060121 1206100101 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนฯ หนองบง 1 ชุด 296,400.00 296,400.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
133 11-06-2551 110000052651 1206100101 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CL10 ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 323,370.00 323,370.00 3 เงินงบประมาณ สอบราคา
134 25-06-2551 110000052652 1206100101 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน CL10 รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 312,200.00 312,200.00 3 เงินงบประมาณ สอบราคา
135 09-03-2550 110000052653 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 431,200.00 431,200.00 3 เงินงบประมาณ สอบราคา
136 08-03-2550 110000052654 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รร.บ้านแก่งไฮ 1 ชุด 106,820.00 106,820.00 3 เงินงบประมาณ สอบราคา
137 23-04-2550 110000052655 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รร.บ้านแสงภา 1 ชุด 325,400.00 325,400.00 3 เงินงบประมาณ สอบราคา