รายการครุภัณฑ์ประเภท : อาคารชั่วคราว/โรงเรือน
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 07-09-2554 100000247515 1209010101 ค่าถังน้ำ ขนาด 9000 ลิตร จำนวน 111 โรงเรียน 1 โครงการ 1,600,000.00 1,600,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
2 17-02-2558 100000527230 1209010101 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 9,400.00 9,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
3 30-11-2559 100000694214 1209010101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านซำทอง 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
4 28-11-2559 100000694216 1209010101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนชุมชนนาพึง 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
5 28-11-2559 100000694219 1209010101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านนามาลา 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
6 28-11-2559 100000694220 1209010101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านโคก 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
7 28-11-2559 100000694222 1209010101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
8 18-11-2559 100000694223 1206120101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านกลาง นาแห้ว 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
9 23-11-2559 100000694224 1206120101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านนาแห้ว 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
10 28-11-2559 10000069429 1206120101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภูเรือ 1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
11 18-11-2559 100000694226 1206120101 ตู้เย็น โรงเรียนบ้านกลาง นาแห้ว 1 เครื่อง 9,400.00 9,400.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
12 28-11-2559 100000694227 1206120101 ตู้เย็น โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภูเรือ 1 เครื่อง 9,400.00 9,400.00 5 เงินงบประมาณ วิธิพิเศษ
13 21-12-2559 100000700610 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง สพป.เลย 3 2 เครื่อง 9,500.00 19,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
14 26-12-2559 100000700615 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โรงเรียนด่านซ้าย 1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
15 07-12-2559 100000700616 1206120101 เครื่องทำน้ำเย็นโรงเรียนบุญลักษณ์ 1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
16 02-12-2559 100000700617 1206120101 ตู้เย็น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 เครื่อง 9,400.00 9,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
17 02-12-2559 100000700618 1206120101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านนาข้ามป้อม 1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
18 02-12-2559 100000700621 1206120101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
19 21-12-2559 100000700622 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็ญ สพป.เลย 3 1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
20 29-12-2559 10000070193 1206120101 เครื่องตัดหญ้า รร.ชุมชนภูเรือ 1 เครื่อง 9,500.00 9,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
21 29-12-2559 10000070198 1206120101 เครื่องตัดหญ้า รร.ชุมชนภูเรือ 1 เครื่อง 11,000.00 11,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
22 29-12-2559 100000701262 1206120101 เครื่องทำน้ำเย็น รร.ชุมชนภูเรือ 1 เครื่อง 15,000.00 15,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
23 29-12-2559 100000713331 1206120101 เครื่องทำน้ำเย็นรร.บ้านห้วยทอง,รร.บ้านหนองบง 2 เครื่อง 13,000.00 26,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
24 27-12-2560 100000763146 1206120101 เครื่องซักผ้าสพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 17,500.00 17,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
25 08-03-2562 100000846466 1206120101 เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 14,400.00 14,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
26 08-03-2562 100000846468 1206120101 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 15,280.00 15,280.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
27 08-03-2562 100000846469 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน สพป.เลย เขต 3 1 เครื่อง 9,000.00 9,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
28 03-05-2562 100000861299 1206120101 ค่าครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ รร.บ้านโคกงาม 1 คัน 128,400.00 128,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
29 28-05-2562 100000861327 1206120101 เครื่องทำน้ำเย็น รร.ด่านซ้าย 1 เครื่อง 9,900.00 9,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
30 28-05-2562 100000861328 1206120101 เครื่องทำน้ำเย็น รร.บ้านตาดเสี้ยว 1 เครื่อง 9,900.00 9,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
31 28-05-2562 100000861332 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน รร.บ้านเหล่ากอหก 1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
32 28-05-2562 100000861333 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน รร.บ้านโคก 1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
33 28-05-2562 100000861334 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน รร.ชุมชนบ้านนาพึง 1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
34 28-05-2562 100000861335 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน รร.บ้านนาเจริญ 1 เครื่อง 8,900.00 8,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
35 28-06-2562 100000867373 1206120101 เครื่องชักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กก. รร.ด่านซ้าย 1 เครื่อง 14,300.00 14,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
36 28-06-2562 100000867375 1206120101 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 1 เครื่อง 790.00 790.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
37 28-06-2562 100000867376 1206120101 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1 เครื่อง 790.00 790.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
38 28-06-2562 100000867377 1206120101 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 1 เครื่อง 790.00 790.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
39 28-06-2562 100000867378 1206120101 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต โรงเรียนบ้านกกจาน 1 เครื่อง 790.00 790.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
40 28-06-2562 100000867379 1206120101 ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 เครื่อง 790.00 790.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
41 24-11-2563 100000968762 1206120101 ตู้เย็น 9 คิว รร.บ้านน้ำหมัน 1 เครื่อง 11,500.00 11,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
42 24-11-2563 100000968763 1206120101 ตู้เย็น 7 คิว รร.บ้านน้ำเย็น 1 เครื่อง 16,800.00 16,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
43 24-11-2563 100000968765 1206120101 ตู้เย็น 13 คิว รร.บ้านโคก 1 เครื่อง 15,300.00 15,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
44 24-11-2563 100000968767 1206120101 ตู้เย็น 13 คิว รร.บ้านหนองหวาย 1 เครื่อง 15,300.00 15,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
45 24-11-2563 100000968769 1206120101 ตู้เย็น 13 คิว รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 เครื่อง 15,300.00 15,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
46 24-11-2563 100000968772 1206120101 ตู้เย็น 7 คิว รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 เครื่อง 16,800.00 16,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
47 24-11-2563 100000968774 1206120101 ตู้เย็น 16 คิว รร.บ้านปลาบ่า 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
48 24-11-2563 100000968777 1206120101 เครื่องทำน้ำเย็น รร.บ้านน้ำเย็น 2 เครื่อง 14,100.00 28,200.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
49 24-11-2563 100000968780 1206120101 เครื่องทำน้ำเย็น รร.บ้านมิตรภาพสานตม 1 เครื่อง 14,100.00 14,100.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
50 23-08-2564 100001023364 1206120101 ตู้เย็นขนาด 13 คิว โรงเรียนบ้านแสงภา 1 เครื่อง 18,500.00 18,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
51 09-08-2564 100001023398 1206120101 เครื่องตัดหญ้า โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
52 03-08-2564 100001028290 1206120101 เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา โรงเรียนบ้านโป่งชี 1 เครื่อง 18,000.00 18,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
53 04-08-2564 100001028292 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็ญ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
54 23-09-2564 100001041354 1206120101 เครื่องตัดหญ้า ร.ร.บ้านตูบค้อ 1 เครื่อง 10,900.00 10,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
55 02-09-2564 100001041359 1206120101 เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน ร.ร.บ้านแก่ง 1 เครื่อง 10,900.00 10,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
56 02-09-2564 100001041361 1206120101 ตู้เย็น ร.ร.บ้านโป่งชี 1 เครื่อง 18,500.00 18,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
57 01-09-2564 100001041364 1206120101 ตู้เย็น ร.ร.บ้านน้ำหมัน 1 เครื่อง 14,700.00 14,700.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
58 02-09-2564 100001041367 1206120101 ตู้เย็น ร.ร.บ้านห้วยติ้ว 1 เครื่อง 14,700.00 14,700.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
59 02-09-2564 100001041373 1206120101 ตู้เย็น ร.ร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 เครื่อง 18,500.00 18,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
60 16-09-2564 100001041376 1206120101 เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน ร.ร.บ้านนาขามป้อม 1 เครื่อง 10,900.00 10,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
61 02-09-2564 100001041381 1206120101 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ร.ร.บ้านห้วยน้ำเมย 1 เครื่อง 13,000.00 13,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
62 03-09-2564 100001041384 1206120101 เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน ร.ร.บ้านวังเวิน 1 เครื่อง 10,900.00 10,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา