รายการครุภัณฑ์ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 23-04-2553 110000036834 1205040101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
2 23-04-2553 110000036766 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 9 โรงเรียน 9 ชุด 8,858.67 79,728.03 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
3 23-04-2553 110000036771 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
4 23-04-2553 110000036777 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 3 โรงเรียน 3 ชุด 8,862.00 26,586.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
5 23-04-2553 110000036781 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 4 โรงเรียน 4 ชุด 8,862.00 35,448.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
6 23-04-2553 110000036781 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
7 00-00-543 110000036787 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 14 โรงเรียน 14 ชุด 9,144.36 128,021.04 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
8 00-00-543 110000036789 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 4 โรงเรียน 4 ชุด 8,862.00 35,448.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
9 23-04-2553 110000036794 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 3 โรงเรียน 3 ชุด 8,862.00 26,586.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
10 00-00-543 110000036798 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
11 00-00-543 110000036801 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 7 โรงเรียน 7 ชุด 8,862.00 62,034.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
12 00-00-543 110000036800 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
13 00-00-543 110000036799 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 4 โรงเรียน 4 ชุด 8,862.00 35,448.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
14 00-00-543 110000036803 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
15 00-00-543 110000036804 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 4 โรงเรียน 4 ชุด 8,862.00 35,448.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
16 00-00-543 110000036805 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
17 00-00-543 110000036806 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
18 00-00-543 110000036808 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 3 โรงเรียน 3 ชุด 8,862.00 26,586.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
19 00-00-543 110000036809 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 3 โรงเรียน 3 ชุด 8,862.00 26,586.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
20 00-00-543 110000036810 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
21 00-00-543 110000036812 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 4 โรงเรียน 4 ชุด 8,862.00 35,448.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
22 00-00-543 110000036813 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
23 00-00-543 110000036814 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
24 00-00-543 110000036815 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
25 00-00-543 110000036816 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
26 00-00-543 110000036818 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
27 00-00-543 110000036819 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
28 00-00-543 110000036820 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
29 00-00-543 110000036821 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
30 00-00-543 110000036822 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
31 00-00-543 110000036823 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
32 00-00-543 11000003689 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
33 00-00-543 110000036826 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 8 โรงเรียน 8 ชุด 8,862.00 70,896.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
34 00-00-543 110000036829 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
35 00-00-543 110000036830 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 8,862.00 8,862.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
36 00-00-543 110000036831 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 10 โรงเรียน 10 ชุด 9,745.20 97,452.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
37 00-00-543 110000036832 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
38 00-00-543 110000036833 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 4 โรงเรียน 4 ชุด 8,862.00 35,448.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
39 23-04-2553 110000036834 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
40 00-00-543 110000036837 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 1 โรงเรียน 1 ชุด 499,500.00 499,500.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
41 29-06-2554 100000239000 1206110101 19 1 ชุด 2,090,320.00 2,090,320.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
42 30-09-2554 10000097316 1206110101 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
43 30-09-2554 10000097346 1206110101 ครุภัณฑ์วิทยาาสตร 1 ชุด 105,500.00 105,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
44 30-09-2554 100000279861 1206110101 19 รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 178,000.00 178,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
45 19-01-2555 100000292233 1206110101 ห้องวิทย์ศาสตร์ 9 ห้อง 1 ชุด 1,393,200.00 1,393,200.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
46 30-05-2555 100000295002 1206110101 ค่า19โรงเรียนบ้านทับกี่ 1 ชุด 116,000.00 116,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
47 31-08-2555 100000302362 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์โรงเรียนบ้านหนองบง 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
48 31-08-2555 100000302363 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านด่านซ้ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
49 31-08-2555 100000302364 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์โรงเรียนบ้านบุญลักษณ์ 1 ชุด 110,800.00 110,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
50 28-09-2555 100000308183 1206110101 ครุภัณฑ์รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
51 28-09-2555 100000308184 1206110101 ครุภัณฑ์รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
52 28-09-2555 100000308186 1206110101 ครุภัณฑ์รร.บ้านแสงภา 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
53 28-09-2555 100000308188 1206110101 ครุภัณฑ์รร.ชุมชนบ้านด่านซ้าย 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
54 28-09-2555 100000308189 1206110101 ครุภัณฑ์รร.บ้านห้วยมุ้น 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
55 27-11-2555 10000032290 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนดีศรีตำบลรร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 362,800.00 362,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
56 27-11-2555 10000032292 1206110101 โรงเรียนในฝัน รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 180,000.00 180,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
57 13-12-2555 10000039165 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านวังยาว 1 ชุด 363,000.00 363,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
58 13-12-2555 10000039166 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านกลางภูเรือ 1 ชุด 363,000.00 363,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
59 21-12-2555 100000326990 1206110101 ค่า19โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ชุด 4,349,000.00 4,349,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
60 09-01-2556 100000333813 1206110101 ค่า19 รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 141,500.00 141,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
61 07-01-2556 100000333814 1206110101 ค่า19 รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 4,349,000.00 4,349,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
62 03-01-2556 100000333815 1206110101 ค่า19 1 ชุด 154,600.00 154,600.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
63 21-01-2556 100000335231 1206110101 ระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
64 21-01-2556 100000335232 1206110101 ระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน 1 ชุด 121,400.00 121,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
65 05-02-2556 100000342068 1206110101 19หนองผือ ห้วยตาด 1 ชุด 293,400.00 293,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
66 08-02-2556 100000342200 1206110101 19แก่วตาว 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
67 08-02-2556 100000342201 1206110101 19น้ำพุง 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
68 08-02-2556 100000342202 1206110101 19หนองสนุ่น 1 ชุด 121,400.00 121,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
69 08-02-2556 100000342203 1206110101 19 ป่าสะแข 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
70 08-02-2556 100000342204 1206110101 19 นาลานข้าว 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
71 08-02-2556 100000342205 1206110101 19 หนองอุมลัว 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
72 08-02-2556 100000342206 1206110101 19 ห้วยติ้ว 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
73 08-02-2556 100000342207 1206110101 19 ป่าม่วง 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
74 08-02-2556 100000342208 1206110101 19 นาคูณ 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
75 08-02-2556 10000034299 1206110101 19 หนองหวาย 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
76 08-02-2556 100000342260 1206110101 19 หินแลบ 1 ชุด 121,400.00 121,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
77 08-02-2556 100000342261 1206110101 19 ท่าศาลา 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
78 08-02-2556 100000342262 1206110101 19 น้ำพุ 1 ชุด 121,400.00 121,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
79 08-02-2556 100000342263 1206110101 19 ท่อน 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
80 08-02-2556 100000342277 1206110101 19 หัวด่านนาปูน 1 ชุด 121,400.00 121,400.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
81 08-02-2556 100000342278 1206110101 19 นามาลา 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
82 08-02-2556 100000342279 1206110101 19 แก่งเกลี้ยง 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
83 08-02-2556 100000342280 1206110101 19 โคนผง 1 ชุด 117,500.00 117,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
84 17-05-2556 100000363515 1206110101 ค่าครุภัณฑ รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 55,000.00 55,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
85 02-05-2556 100000363517 1206110101 ค่าครุภัณฑ รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 55,000.00 55,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
86 17-05-2556 100000363518 1206110101 ค่าครุภัณฑ รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 55,000.00 55,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
87 17-05-2556 100000363519 1206110101 ค่าครุภัณฑ รร.บ้านโปงชี 1 ชุด 110,800.00 110,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
88 05-06-2556 100000374817 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ รร.บ้านวังเป่ง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
89 11-06-2556 100000374819 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 55,000.00 55,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
90 11-06-2556 100000374821 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ รร.บ้านกลาง (นาแห้ว) 1 ชุด 99,000.00 99,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
91 24-06-2556 100000374823 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ รร.บ้านวังเป่ง 1 ชุด 131,000.00 131,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
92 18-07-2556 100000388115 1206110101 19 รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 183,500.00 183,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
93 11-07-2556 100000388116 1206110101 19 รร.บ้านหนองบง 1 ชุด 369,000.00 369,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
94 12-07-2556 100000388117 1206110101 19 รร.บ้านหัวด่านนาปูน 1 ชุด 19,000.00 19,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
95 02-08-2556 100000388118 1206110101 19 รร.บ้านแสงภา 1 ชุด 54,000.00 54,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
96 09-08-2556 100000397523 1206110101 ค่า19รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 399,300.00 399,300.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
97 09-09-2556 100000408379 1206110101 ค่า19อิเล็กทรอนิกส์รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
98 09-09-2556 100000408381 1206110101 ค่า19อิเล็กทรอนิกส์รร.บ้านแก่งม่วง 1 ชุด 98,900.00 98,900.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
99 22-10-2556 100000421329 1206110101 19 วงดุริยางค์รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
100 22-10-2556 100000421330 1206110101 19 วงดุริยางค์รร.บ้านนาทุ่ม 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
101 22-10-2556 100000421331 1206110101 19 วงดุริยางค์รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
102 22-10-2556 100000421332 1206110101 19 วงดุริยางค์รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 499,500.00 499,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
103 22-10-2556 100000421333 1206110101 19 วงดุริยางครร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 995,000.00 995,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
104 22-10-2556 100000421335 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านหนองบง 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
105 22-10-2556 100000421336 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
106 22-10-2556 100000421338 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
107 22-10-2556 100000421339 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านกลาง(นาแห้ว) 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
108 22-10-2556 100000421341 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านโคก 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
109 22-10-2556 100000421342 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
110 22-10-2556 100000421343 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
111 22-10-2556 100000421345 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
112 21-10-2556 100000424893 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ รร.บ้านนาคู 1 ชุด 183,000.00 183,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
113 29-10-2556 100000424900 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านแสงภา 1 ชุด 398,000.00 398,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
114 29-10-2556 100000424902 1206110101 19 วงดุริยางครร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
115 29-10-2556 100000424903 1206110101 19 วงดุริยางค์ รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 499,500.00 499,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
116 10-10-2556 100000424923 1206110101 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
117 05-11-2556 100000428398 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 59,500.00 59,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
118 05-11-2556 100000428399 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 59,500.00 59,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
119 05-11-2556 100000428400 1206110101 ค่าครุภัณฑ์วงดุริยางค์ รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
120 05-11-2556 100000428481 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาแห้ว 1 ชุด 59,500.00 59,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
121 17-12-2556 100000436264 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านโคก 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
122 17-12-2556 100000436265 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
123 17-12-2556 100000436266 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านหนองบง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
124 17-12-2556 100000436267 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
125 17-12-2556 100000436268 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านนาดี 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
126 17-12-2556 100000436269 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
127 17-12-2556 100000436270 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านตาดเสี้ยว 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
128 16-12-2556 100000436271 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านนาเจริญ 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
129 16-12-2556 100000436272 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านนาเจริญ 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
130 17-12-2556 100000436273 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านแก่งม่วง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
131 16-12-2556 100000436274 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ปฐมวัย รร.บ้านแก่งม่วงภูเรือ 1 ชุด 59,500.00 59,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
132 16-12-2556 100000436275 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ปฐมวัย รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 59,500.00 59,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
133 26-12-2556 100000436924 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
134 26-12-2556 10000043699 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านนามาลา 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
135 26-12-2556 100000436926 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านนาทอง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
136 26-12-2556 100000436927 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
137 06-01-2557 100000437834 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
138 02-01-2557 100000437835 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะปฐมวัยรร.บ้านแก่วตาว(นาดี) 1 ชุด 179,500.00 179,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
139 06-01-2557 100000437836 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บุญลักษณ์อุปภัมถ์ 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
140 03-01-2557 100000437837 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
141 03-01-2557 100000437838 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
142 07-01-2557 100000438010 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
143 22-01-2557 100000440361 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านตูบค้อ 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
144 22-01-2557 100000440362 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านแสงภา 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
145 22-01-2557 100000440363 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
146 22-01-2557 100000440365 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.ชุมชนบ้านนาพึง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
147 22-01-2557 100000440366 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
148 22-01-2557 100000440367 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านนาลึ่ง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
149 24-02-2557 100000443389 1206110101 ค่าครุภัณฑ์วงดุริยางค์ รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
150 27-02-2557 100000444224 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาฯ รร.บ้านวังเวิน 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
151 24-02-2557 10000044429 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาฯ รร.บ้านท่อน 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
152 03-03-2557 100000444917 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
153 03-03-2557 100000444918 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
154 03-03-2557 100000444919 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
155 04-03-2557 100000444920 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ชุดทักษะพัฒนาคิดวิเคราะห์ รร.บ้านซำทอง 1 ชุด 179,800.00 179,800.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
156 07-03-2557 100000445747 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านปากแดง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
157 28-03-2557 100000448384 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
158 28-03-2557 100000448387 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
159 28-03-2557 100000448388 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด โรงเรียนบ้านห้วยทอง 1 ชุด 99,890.00 99,890.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
160 24-03-2557 100000448389 1206110101 ค่าครุภัณฑ์วงดุริยางค์ รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 249,500.00 249,500.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
161 01-06-2557 100000456519 1206110101 ค่าครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ฯ รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
162 16-07-2557 100000461869 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ชุดพัฒนา รร.บ้านหนองหลวง 1 ชุด 114,000.00 114,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
163 10-07-2557 100000461870 1206110101 ค่าครุภัณฑ์เครื่องเสียง สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 41,950.00 41,950.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
164 28-07-2557 100000461871 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ชุดพัฒนา รร.บ้านนาแห้ว 1 ชุด 112,000.00 112,000.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
165 05-09-2557 100000480069 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรร.บ้านกลางภูเรือ 1 ชุด 103,990.00 103,990.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
166 01-09-2557 100000492674 1206110101 ค่า19 รร.ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 40,960.00 40,960.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
167 01-09-2557 100000492675 1206110101 ค่า19 รร.ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 20,480.00 20,480.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
168 01-09-2557 100000492676 1206110101 ค่า19 รร.ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 30,720.00 30,720.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
169 01-09-2557 100000492677 1206110101 ค่า19 รร.ในสังกัด สพป.เลย เขต 3 1 ชุด 20,480.00 20,480.00 5 เงินงบประมาณ สอบราคา
170 17-10-2557 100000492721 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รร.บ้านหัวฝาย 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
171 17-10-2557 100000492722 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รร.บ้านป่าม่ว 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
172 17-10-2557 100000492723 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รร.บ้านปากแดง 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
173 17-10-2557 100000492724 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนาลานข้าว 1 ชุด 72,000.00 72,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
174 17-10-2557 10000049279 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบ้านนาหว้าน้อย 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
175 17-10-2557 100000492726 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุมชนบ้านนาพึง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
176 16-10-2557 100000492727 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หนองอุมลัว 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
177 16-10-2557 100000492728 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปางคอม 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
178 16-10-2557 100000492729 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังเป่ง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
179 16-10-2557 100000492730 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังบอน 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
180 16-10-2557 100000492731 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ด่านดู่ 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
181 16-10-2557 100000492732 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กกสะตี 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
182 16-10-2557 100000492733 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ป่าสะแข 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
183 16-10-2557 100000492734 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตาดเสี้ยว 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
184 16-10-2557 100000492735 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ห้วยลาดอิปุ่ม 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
185 16-10-2557 100000492736 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ห้วยไผ่ 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
186 16-10-2557 100000492737 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ถ้ำพระ 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
187 16-10-2557 100000492738 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านผึ้ง 1 ชุด 80,000.00 80,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
188 16-10-2557 100000492739 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ห้วยผักเน่า 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
189 16-10-2557 100000492740 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ห้วยติ้ว 1 ชุด 73,000.00 73,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
190 16-10-2557 100000492741 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังเวิน 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
191 16-10-2557 100000492742 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บุญลักษณ์อุปถ 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
192 03-11-2557 100000504238 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนาเจริญ 1 ชุด 71,000.00 71,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
193 03-11-2557 100000504242 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนาผักก้าม 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
194 03-11-2557 100000504245 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กกโพธิ์วังกำ 1 ชุด 73,000.00 73,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
195 03-11-2557 100000504247 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านโพนสูง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
196 03-11-2557 100000504248 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนามาลา 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
197 03-11-2557 100000504249 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านหัวด่านนา 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
198 11-11-2557 10000050490 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านซำทอง 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
199 03-11-2557 10000050493 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านแก่วตาวอิ 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
200 05-11-2557 10000050496 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านเครือคู้ 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
201 04-11-2557 10000050499 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านเหล่ากอหก 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
202 10-11-2557 100000504261 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านหนองหวาย 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
203 10-11-2557 100000504262 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านหนองสิม 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
204 10-11-2557 100000504264 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนาลึ่ง 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
205 13-11-2557 100000504267 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านแสงภา 1 ชุด 71,000.00 71,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
206 13-11-2557 100000504269 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านน้ำพุง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
207 13-11-2557 100000504272 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านบ้านโคก 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
208 13-11-2557 100000504274 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านท่าศาลา 1 ชุด 80,000.00 80,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
209 13-11-2557 100000504275 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านลาดค่าง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
210 13-11-2557 100000504277 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านถ้ำมูล 1 ชุด 80,000.00 80,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
211 14-11-2557 100000504280 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านหนองสนุ่น 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
212 18-11-2557 100000508006 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนาแห้ว 1 ชุด 71,000.00 71,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
213 19-11-2557 100000508007 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านกกจาน 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
214 19-11-2557 100000508008 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านห้วยปลาฝา 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
215 18-11-2557 100000508009 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบ้านห้วยน้ำผัก 1 ชุด 72,000.00 72,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
216 18-11-2557 100000508010 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนาดี 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
217 18-11-2557 100000508011 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนาหมู่ม่น 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
218 17-11-2557 100000508012 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านนาเจียง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
219 17-11-2557 100000508013 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านบ่อเหมือง 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
220 17-11-2557 100000508014 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านหนองหลวง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
221 17-11-2557 100000508015 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บ้านโป่งชี 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
222 19-11-2557 100000508016 1206110101 ค่าอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบ้านห้วยน้ำเมย 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
223 03-12-2557 100000515441 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านแก่ง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
224 03-12-2557 100000515442 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านโป่ง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
225 01-12-2557 100000515443 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านกลาง นาแห้ว 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
226 01-12-2557 100000515443 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านแก่งม่วง นาดี 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
227 01-12-2557 100000515445 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านน้ำหมัน 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
228 01-12-2557 100000515446 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านโป่งกวาง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
229 01-12-2557 100000515447 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านแก่งเกลี้ยง 1 ชุด 74,000.00 74,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
230 01-12-2557 100000515448 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านหินสอ 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
231 01-12-2557 100000515449 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านแก่งครก 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
232 03-12-2557 100000515450 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
233 03-12-2557 100000515451 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านปลาบ่า 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
234 03-12-2557 100000515452 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านนาข้ามป้อม 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
235 09-12-2557 100000515453 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านแก่งแล่น 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
236 18-12-2557 100000515454 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านศาลาน้อย 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
237 01-12-2557 100000515455 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านหัวนาแหลม 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
238 09-12-2557 100000515456 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านสองคอน 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
239 04-12-2557 100000515457 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านไฮตาก 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
240 01-12-2557 100000515458 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านหินแลบ 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
241 09-12-2557 100000515459 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านนาข่า 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
242 01-12-2557 100000515460 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านแก่วตาว นาดี 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
243 01-12-2557 100000515461 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านหนองผือ 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
244 01-12-2557 100000515462 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านปากหมัน 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
245 01-12-2557 100000515463 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านนาทอง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
246 01-12-2557 100000515464 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านห้วยลาด 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
247 01-12-2557 100000515465 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านนาทุ่ม 1 ชุด 73,000.00 73,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
248 01-12-2557 100000515466 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 77,000.00 77,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
249 01-12-2557 100000515467 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านทุ่งน้ำใส 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
250 01-12-2557 100000515468 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านโป่ง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
251 01-12-2557 100000515469 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านชั่งสี่ 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
252 01-12-2557 100000515470 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
253 09-12-2557 100000515471 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
254 09-12-2557 100000515472 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านแก่งม่วง ภูเรือ 1 ชุด 72,000.00 72,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
255 17-12-2557 100000515474 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านบง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
256 12-12-2557 100000515475 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.มิตรภาพสานตม 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
257 17-12-2557 100000515476 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านท่อน 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
258 09-12-2557 100000515478 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านน้ำพุ 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
259 02-12-2557 100000515479 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านโคนผง 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
260 09-12-2557 100000515480 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านหนองแซง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
261 12-12-2557 100000515481 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านโนนสมบูรณ์ 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
262 09-12-2557 100000515482 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ดาวเทียม รร.บ้านห้วยลาด ภูเรือ 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
263 18-12-2557 100000515484 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านตูบค้อ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
264 24-12-2557 100000515485 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านตาดเสี้ยว 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
265 09-12-2557 100000515486 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยลาด อิปุ่ม 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
266 24-12-2557 100000515487 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาทอง 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
267 24-12-2557 100000515488 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านกกจาน 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
268 09-12-2557 100000515489 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านกลาง นาแห้ว 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
269 04-12-2557 100000515490 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านท่าศาลา 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
270 09-12-2557 100000515500 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาหมู่ม่น 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
271 09-12-2557 100000515501 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาแห้ว 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
272 09-12-2557 100000515502 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
273 20-01-2558 100000521133 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
274 19-01-2558 100000521135 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านตูบค้อ 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
275 19-01-2558 100000521138 1206110101 ค่าครุภัณฑจานดาวเทียม รร.บ้านแก่งไฮ 1 ชุด 67,000.00 67,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
276 15-01-2558 100000521140 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
277 08-01-2558 100000521142 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
278 08-01-2558 100000521144 1206110101 ค่าครุภัณฑจานดาวเทียม รร.บ้านนาคูณ 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
279 06-01-2558 100000521147 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยมุ้น 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
280 06-01-2558 100000521148 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
281 06-01-2558 100000521149 1206110101 ค่าครุภัณฑจานดาวเทียม รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
282 06-01-2558 100000521150 1206110101 ค่าครุภัณฑจานดาวเทียม รร.บ้านกกเหี่ยน 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
283 29-01-2558 100000521152 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านโป่งชี 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
284 29-01-2558 100000521153 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
285 29-01-2558 100000521154 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านกลางภูเรือ 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
286 18-02-2558 100000527222 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
287 16-02-2558 100000527223 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บุญลักษณ์ 1 ชุด 67,300.00 67,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
288 11-02-2558 100000527224 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.ชุมชนนาพึง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
289 09-02-2558 10000052729 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหินแลบ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
290 16-02-2558 100000527228 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.เย็นศิระฯ 1 ชุด 67,300.00 67,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
291 24-02-2558 100000527265 1206110101 ค่า19โรงเรียนขนาดกลาง รร.บุญลักษณ์ 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
292 02-03-2558 100000530941 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.บ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
293 16-03-2558 100000530970 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
294 12-03-2558 100000530976 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
295 11-03-2558 100000530978 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.บ้านหนองบง 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
296 10-03-2558 100000530980 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
297 10-03-2558 100000530982 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.บ้านห้วยมุ้น 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
298 09-03-2558 100000530984 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
299 02-03-2558 100000530987 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
300 03-03-2558 100000530988 1206110101 ค่าครุภัณฑ์รร.ขนาดกลาง รร.บ้านห้วยทอง 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
301 16-03-2558 100000530990 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้ รร.บ้านตูบค้อ 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
302 03-03-2558 100000530993 1206110101 ค่าครุภัณฑการเกษตร รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
303 10-03-2558 100000530996 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหนองผือ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
304 02-03-2558 100000531004 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านผึ้ง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
305 23-03-2558 100000536686 1206110101 รถจักรยานต์ รร.บ้านหัวด่านนาปูน 1 ชุด 75,000.00 75,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
306 26-03-2558 100000536690 1206110101 ค่า19โรงเรียนขนาดกลาง รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
307 26-03-2558 100000536694 1206110101 ค่าครุภัณฑ์วิชางานการเกษตร รร.บ้านวังเป่ง 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
308 26-03-2558 100000536695 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านแก่งม่วง ด่านซ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
309 26-03-2558 100000536696 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านศาลาน้อย 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
310 26-03-2558 100000536698 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านวังเวิน 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
311 26-03-2558 100000536699 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านกกโพธิ์วังกำ 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
312 01-04-2558 100000542728 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาหว้าน้อย 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
313 01-04-2558 100000542729 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านกกสะตี 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
314 01-04-2558 100000542730 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาลึ่ง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
315 01-04-2558 100000542732 1206110101 ค่าครุภัณฑ์โรงเรียนขนาดกลาง รร.บ้านปากแดง 1 ชุด 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
316 01-04-2558 100000542733 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
317 23-04-2558 100000542734 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านแก่งครก 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
318 20-04-2558 100000542735 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนร รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 153,500.00 153,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
319 21-04-2558 100000542736 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านป่าม่วง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
320 21-04-2558 100000542737 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านแก่วตาว อิปุ่ม 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
321 30-04-2558 100000542738 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
322 30-04-2558 100000542739 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานเกษตร รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
323 10-04-2558 100000542762 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 67,300.00 67,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
324 12-04-2558 100000542763 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยลาด ด่านซ้ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
325 22-05-2558 100000545686 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานเกษตร รร.บ้านนาเจริญ 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
326 21-05-2558 100000545687 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานเกษตร รร.บ้านกกเหี่ยน 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
327 21-05-2558 100000545688 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านน้ำพุ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
328 12-05-2558 100000545689 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านน้ำพุง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
329 12-05-2558 100000545695 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านไฮตาก 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
330 12-05-2558 100000545696 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยติ้ว 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
331 12-05-2558 100000545697 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาผักก้าม 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
332 07-05-2558 100000545698 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านบ่อเหมืองน้อย 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
333 19-05-2558 100000545699 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยทอง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
334 21-05-2558 100000545702 1206110101 ครุภัณฑ์จักรยานยนต์ รร.บ้านกกเหี่ยน 1 ชุด 75,000.00 75,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
335 22-05-2558 100000545711 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานเกษตร รร.บ้านทุ่งน้ำใส 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
336 09-05-2558 100000546715 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยตาด 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
337 26-05-2558 100000546716 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านปลาบ่า 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
338 27-05-2558 100000546717 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
339 27-05-2558 100000546718 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านแสงภา 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
340 09-05-2558 100000546719 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานเกษตร รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
341 09-05-2558 100000546720 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้ รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
342 09-05-2558 100000546721 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
343 28-05-2558 100000546730 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโคนผง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
344 28-05-2558 100000546731 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านนามาลา 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
345 28-05-2558 100000546732 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาข่า 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
346 28-05-2558 100000546733 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
347 28-05-2558 100000546734 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานเกษตร รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
348 28-05-2558 100000546735 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้ รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
349 15-06-2558 100000549549 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านลาดค่าง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
350 11-06-2558 100000549550 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหัวด่านนาปูน 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
351 22-06-2558 100000549552 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยน้ำผัก 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
352 22-06-2558 100000549553 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้ รร.บ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
353 03-06-2558 100000549687 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหนองหวาย 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
354 08-06-2558 100000549690 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาทุ่ม 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
355 08-06-2558 100000549695 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหินสอ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
356 08-06-2558 100000549698 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโปงกวาง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
357 08-06-2558 100000549701 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 578,000.00 578,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
358 02-06-2558 100000549705 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานเกษตร รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
359 02-06-2558 100000549706 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้ รร.เย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
360 03-06-2558 100000549707 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้ รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
361 01-07-2558 100000555753 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
362 03-07-2558 100000555754 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
363 03-07-2558 100000555755 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านแก่ง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
364 03-07-2558 100000555756 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านแก่งแล่น 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
365 13-07-2558 100000555757 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
366 13-07-2558 100000555758 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้ รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
367 31-08-2558 100000560773 1206110101 ครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยน้ำเมย 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
368 17-08-2558 100000560774 1206110101 ครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านแก่วตาว นาดี 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
369 17-08-2558 100000560775 1206110101 ครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโป่ง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
370 31-08-2558 100000560776 1206110101 24ต่อพ่วง รร.บ้านกกจาน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
371 31-08-2558 100000560777 1206110101 24ต่อพ่วง รร.บ้านกกสะตี 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
372 31-08-2558 100000560778 1206110101 24ต่อพ่วง รร.ชุมชนนาพึง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
373 31-08-2558 100000560779 1206110101 24ต่อพ่วง รร.บ้านนาทุ่ม 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
374 31-08-2558 100000560780 1206110101 24ต่อพ่วง รร.บ้านโพนหนอง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
375 31-08-2558 100000560781 1206110101 24ต่อพ่วง รร.บ้านหัวด่านนาปูน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
376 31-08-2558 100000560782 1206110101 24ต่อพ่วง รร.บ้านน้ำพุ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
377 31-08-2558 100000560783 1206110101 24ต่อพ่วง รร.บ้านศาลาน้อย 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
378 31-08-2558 100000560784 1206110101 24ต่อพ่วง รร.บ้านนามาลา 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
379 21-09-2558 100000573492 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านแก่งม่วง ภูเรือ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
380 21-09-2558 100000573493 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
381 21-09-2558 100000573494 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านน้ำหมัน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
382 22-09-2558 100000573495 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาลึ่ง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
383 21-09-2558 100000573496 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
384 22-09-2558 100000573497 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 42,320.00 42,320.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
385 22-09-2558 100000573498 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 93,920.00 93,920.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
386 22-09-2558 100000573499 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 38,000.00 38,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
387 22-09-2558 100000573500 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 114,000.00 114,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
388 07-09-2558 100000573501 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาดี 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
389 07-09-2558 100000573502 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านเครือคู้ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
390 07-09-2558 100000573503 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านแก่งม่วง ด่านซ้าย 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
391 03-09-2558 100000573504 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านห้วยปลาฝา 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
392 04-09-2558 100000573505 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านโป่ง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
393 15-09-2558 100000573506 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
394 15-09-2558 100000573507 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านโคนผง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
395 15-09-2558 100000573508 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านแสงภา 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
396 15-09-2558 100000573509 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านปลาบ่า 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
397 01-09-2558 100000573510 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านหนองหวาย 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
398 15-09-2558 100000573511 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาข้ามป้อม 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
399 01-09-2558 100000573512 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านโคก 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
400 01-09-2558 100000573513 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านวังเป่ง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
401 01-09-2558 100000573514 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาหว้าน้อย 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
402 15-09-2558 100000573515 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาทอง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
403 08-09-2558 100000573516 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านแก่งครก 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
404 07-09-2558 100000573517 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านผึ้ง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
405 07-09-2558 100000573518 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านหนองหลวง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
406 01-09-2558 100000573519 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านซำทอง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
407 01-09-2558 100000573520 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านปากโป่ง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
408 04-09-2558 100000573521 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านกกเหี่ยน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
409 07-09-2558 100000573522 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านปากแดง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
410 07-09-2558 100000573523 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านปากหมัน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
411 03-09-2558 100000573524 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาหมู่ม่น 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
412 02-09-2558 10000057359 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาแหลม 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
413 18-09-2558 100000573526 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านตูบค้อ 1 ชุด 45,000.00 45,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
414 18-09-2558 100000573527 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านตูบค้อ 1 ชุด 135,000.00 135,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
415 08-09-2558 100000573528 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
416 08-09-2558 100000573529 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 124,000.00 124,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
417 08-09-2558 100000573530 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 4,900.00 4,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
418 08-09-2558 100000573531 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 127,500.00 127,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
419 17-09-2558 100000573812 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านแก่ง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
420 18-09-2558 100000573813 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านกลาง นาแห้ว 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
421 18-09-2558 100000573814 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
422 18-09-2558 100000573815 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านแก่งแล่น 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
423 18-09-2558 100000573817 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านท่าศาลา 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
424 18-09-2558 100000573819 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาเจริญ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
425 18-09-2558 100000573822 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาผักก้าม 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
426 18-09-2558 100000573824 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาคูณ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
427 18-09-2558 10000057389 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านบง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
428 18-09-2558 100000573828 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านเหล่ากอหก 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
429 04-09-2558 100000573829 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
430 02-09-2558 100000573830 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาข่า 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
431 02-09-2558 100000573832 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านหนองสนุ่น 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
432 03-09-2558 100000573833 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านหนองผือ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
433 07-09-2558 100000573834 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านห้วยไผ่ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
434 03-09-2558 100000573835 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านป่าม่วง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
435 28-09-2558 100000575839 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านทุ่งน้ำใส่ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
436 28-09-2558 100000575885 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านวังบอน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
437 28-09-2558 100000575888 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านห้วยตาด 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
438 09-09-2558 100000575901 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านปางคอม 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
439 09-09-2558 100000575904 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านห้วยลาด 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
440 09-09-2558 100000575948 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านแก่วต่าว อิปุ่ม 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
441 09-09-2558 100000575954 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้รร.บ้านนาเจียง 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
442 09-09-2558 100000575979 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านตาดเสี้ยว 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
443 09-09-2558 100000576056 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านด่านดู่ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
444 09-09-2558 100000576059 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านป่าสะแข 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
445 24-09-2558 100000576074 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านหินแลบ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
446 24-09-2558 100000576086 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านบุญลักษณ์ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
447 24-09-2558 100000576088 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านน้ำพุง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
448 24-09-2558 100000576097 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านวังเวิน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
449 24-09-2558 100000576111 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านเหล่ากอหก 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
450 24-09-2558 100000576120 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.เย็นศิระฯ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
451 24-09-2558 100000576133 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 39,000.00 39,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
452 24-09-2558 100000576174 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.ชุมชนภูเรือ 1 ชุด 156,000.00 156,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
453 24-09-2558 100000576183 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.เหมืองแพร่ 1 ชุด 45,800.00 45,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
454 24-09-2558 100000576185 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.เหมืองแพร่ 1 ชุด 137,400.00 137,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
455 24-09-2558 100000576194 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.หนองบง 1 ชุด 41,190.00 41,190.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
456 24-09-2558 100000576195 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.หนองบง 1 ชุด 123,570.00 123,570.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
457 15-09-2558 100000578271 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านท่อน 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
458 30-09-2558 100000578273 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาแห้ว 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
459 30-09-2558 100000578274 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านนาเจียง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
460 30-09-2558 100000578276 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านแก่งเกลี้ยง 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
461 27-09-2558 100000578282 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านถ้ำพระ 1 ชุด 46,000.00 46,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
462 27-09-2558 100000578286 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 39,500.00 39,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
463 27-09-2558 100000578291 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 118,500.00 118,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
464 30-09-2558 100000578300 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 38,500.00 38,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
465 30-09-2558 100000578302 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 346,500.00 346,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
466 09-09-2558 100000578310 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไม้รร.บ้านน้ำหมัน 1 ชุด 41,000.00 41,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
467 18-09-2558 100000578378 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานเกษตร รร.บ้านนาลึ่ง 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
468 29-10-2558 100000622164 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านห้วยทอง 1 ชุด 38,000.00 38,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
469 29-10-2558 100000622169 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.บ้านห้วยทอง 1 ชุด 76,000.00 76,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
470 27-11-2558 100000628260 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคระห์ รร.บ้านนาเจริญ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
471 04-11-2558 100000628261 1206110101 ค่า24ต่อพ่วง รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 45,500.00 45,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
472 04-11-2558 100000628262 1206110101 ค่า24ต่อพ่วง รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 227,500.00 227,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
473 02-12-2558 100000637369 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
474 14-12-2558 100000637371 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านปางคอม 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
475 09-12-2558 100000637373 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาทอง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
476 09-12-2558 100000637375 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโพนหนอง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
477 14-12-2558 100000637376 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านน้ำพุง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
478 14-12-2558 100000637378 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.น้ำเย็น 1 ชุด 39,000.00 39,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
479 14-12-2558 100000637379 1206110101 ค่าครุภัณฑ์คอมต่อพ่วง รร.น้ำเย็น 1 ชุด 117,000.00 117,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
480 09-12-2558 100000637381 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
481 03-12-2558 100000637383 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยปลาฝา 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
482 04-12-2558 100000637385 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
483 04-12-2558 100000637386 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านวังเป่ง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
484 22-12-2558 100000637395 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
485 30-12-2558 100000637396 1206110101 ค่าครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการ รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 172,300.00 172,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
486 30-12-2558 100000637397 1206110101 ค่าครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการ รร.บ้านห้วยทอง 1 ชุด 172,300.00 172,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
487 24-12-2558 100000637398 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ รร.บ้านร่อง 1 ชุด 154,800.00 154,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
488 24-12-2558 100000637399 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้รร.บ้านนาลึ่ 1 ชุด 154,800.00 154,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
489 22-12-2558 100000637400 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านถ้ำพระ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
490 22-12-2558 100000637401 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านป่าสะแข 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
491 22-12-2558 100000637402 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้รร.บ้านโคก 1 ชุด 154,800.00 154,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
492 22-12-2558 100000637403 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้รร.หนองอุมลั 1 ชุด 154,800.00 154,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
493 21-12-2558 100000637404 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านน้ำพุ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
494 21-12-2558 100000637405 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหัวด่านนาปูน 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
495 21-12-2558 100000637406 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านแก่งครก 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
496 27-12-2558 100000637413 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านซำทอง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
497 14-12-2558 100000637427 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหนองผือ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
498 14-12-2558 100000637428 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหนองบง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
499 05-01-2559 100000647747 1206110101 ค่าอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน รร.บ้านตาดเสี้ยว 1 ชุด 154,000.00 154,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
500 11-02-2559 100000652020 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านปากแดง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
501 11-02-2559 100000652023 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยน้ำ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
502 02-02-2559 100000652024 1206110101 ค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการ รร.บ้านนาทอง 1 ชุด 172,300.00 172,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
503 19-09-2559 100000679240 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียน ด่านซ้าย 1 ชุด 40,320.00 40,320.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
504 15-09-2559 100000679242 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
505 15-09-2559 100000679243 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านป่าสะแข 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
506 14-09-2558 100000679244 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภูเรือ 1 ชุด 6,320.00 6,320.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
507 23-09-2559 100000679245 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข็ง 1 ชุด 9,200.00 9,200.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
508 14-09-2559 100000679247 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านห้วยลาด อิปุ่ม 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
509 16-09-2559 100000679248 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
510 26-09-2559 10000067990 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านร่องจิก 1 ชุด 33,600.00 33,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
511 26-09-2559 10000067992 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านร่องจิก 1 ชุด 7,400.00 7,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
512 16-09-2559 10000067994 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านกลาง นาแห้ว 1 ชุด 7,400.00 7,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
513 19-09-2559 10000067995 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านแก่งครก 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
514 13-09-2559 10000067996 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
515 16-09-2559 10000067997 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 16,800.00 16,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
516 16-09-2559 10000067998 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 1 ชุด 33,600.00 33,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
517 16-09-2559 10000067999 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านแสงภา 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
518 14-09-2559 100000679260 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
519 14-09-2559 100000679261 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านบง 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
520 14-09-2559 100000679262 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 ชุด 7,400.00 7,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
521 14-09-2559 100000679263 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านโคกงาม 1 ชุด 7,400.00 7,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
522 22-09-2559 100000679265 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านวังเวิน 1 ชุด 7,400.00 7,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
523 14-09-2559 100000679266 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านโป่งชี 1 ชุด 9,200.00 9,200.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
524 20-09-2559 100000679267 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านลาดค่าง 1 ชุด 6,320.00 6,320.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
525 14-09-2559 100000679275 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านซำทอง 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
526 14-09-2559 100000679276 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านโคก 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
527 14-09-2559 100000679283 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1 ชุด 5,920.00 5,920.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
528 28-09-2559 100000682133 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
529 30-11-2559 100000694176 1206110101 ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน รร.บ้านป่าสะแข 1 ชุด 51,000.00 51,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
530 23-11-2559 100000694177 1206110101 ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน รร.บ้านแก่งม่วง ภูเรือ 1 ชุด 51,000.00 51,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
531 16-11-2559 100000694179 1206110101 ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน รร.บ้านโคก 1 ชุด 51,000.00 51,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
532 11-11-2559 100000694185 1206110101 ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน รร.บ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 51,000.00 51,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
533 03-11-2559 100000694186 1206110101 ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน รร.บ้านแก่งเกลี้ยง 1 ชุด 51,000.00 51,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
534 30-11-2559 100000694187 1206110101 ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน รร.บ้านท่อน 1 ชุด 51,000.00 51,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
535 30-11-2559 100000694188 1206110101 ค่าครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการ รร.บ้านท่าศาลา 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
536 16-11-2559 100000694189 1206110101 ค่าครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการ รร.บ้านแก่งเกลี้ยง 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
537 11-11-2559 100000694197 1206110101 ค่า24 DLTV 1 ชุด 1,580,700.00 1,580,700.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
538 20-12-2559 100000700704 1206110101 ชุดการเรียนการสอน รร.บ้านปากโป่ง 1 ชุด 51,000.00 51,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
539 09-12-2559 100000700707 1206110101 ชุดพัฒนาวิชาการ รร.บ้านหนองผือ 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
540 09-12-2559 100000700709 1206110101 ชุดพัฒนาวิชาการ รร.บ้านห้วยปลาฝา 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
541 07-12-2559 100000700710 1206110101 ชุดพัฒนาวิชาการ รร.บุญลักษณ์ 1 ชุด 171,500.00 171,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
542 02-12-2559 100000700712 1206110101 ชุดพัฒนาวิชาการ รร.บ้านสานตม 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
543 07-12-2559 100000700714 1206110101 ชุดพัฒนาวิชาการ รร.บุญลักษณ์ 1 ชุด 137,800.00 137,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
544 07-12-2559 100000700715 1206110101 ค่าครุภัณฑ์วิชาการเกษตร รร.บุญลักษณ์ 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
545 13-12-2559 100000700717 1206110101 ชุดพัฒนาวิชาการ รร.บ้านนาทุ่ม 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
546 26-12-2559 100000700721 1206110101 ค่าครุภัณฑ์วิชาการเกษตร รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 61,600.00 61,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
547 20-12-2559 100000700724 1206110101 ชุดพัฒนาวิชาการ รร.บ้านนามาลา 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
548 20-12-2559 100000700944 1206110101 ครุภัณฑ์งานโลหะ รร.บุญลักษณ์ 1 ชุด 160,900.00 160,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
549 31-01-2560 100000713220 1206110101 ครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านนาทุ่ม 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
550 31-01-2560 100000713221 1206110101 ครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านห้วยลาด ภูเรือ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
551 31-01-2560 100000713224 1206110101 ครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านสานตม มิตรภาพ 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
552 31-01-2560 100000713226 1206110101 ครุภัณฑ์ทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านปากโป่ง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
553 06-02-2560 100000719671 1206110101 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รร.บ้านนาข้ามป้อม 1 ชุด 180,000.00 180,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
554 06-02-2560 100000719672 1206110101 อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ประถม รร.บ้านนาข้ามป้อม 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
555 06-02-2560 100000719674 1206110101 อุปกรณ์คิดวิเคราะห์ก่อนประถม รร.บ้านนาข้ามป้อม 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
556 29-11-2560 100000756773 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 150,000.00 150,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
557 29-11-2560 100000756774 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 9,160.00 9,160.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
558 29-11-2560 100000756776 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 39,500.00 39,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
559 29-11-2560 100000756777 1206110101 ค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 13,320.00 13,320.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
560 29-12-2560 100000763145 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล 1 ชุด 1,732,640.00 1,732,640.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
561 13-12-2560 100000763619 1206110101 ครุภัณฑ์อาเซียน รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 184,600.00 184,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
562 29-12-2560 100000763630 1206110101 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 186,200.00 186,200.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
563 06-12-2560 100000763734 1206110101 ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
564 04-12-2560 100000763755 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 14,800.00 14,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
565 13-12-2560 100000763769 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 190,900.00 190,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
566 04-12-2560 100000763781 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านโพนสูง 1 ชุด 23,700.00 23,700.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
567 04-12-2560 100000763783 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านกกสะตี 1 ชุด 14,800.00 14,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
568 04-12-2560 100000763784 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านกกสะตี 1 ชุด 7,900.00 7,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
569 04-12-2560 100000763786 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านบง 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
570 06-12-2560 100000763788 1206110101 ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 135,000.00 135,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
571 13-12-2560 100000763791 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน รร.บ้านหนองหวาย 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
572 24-01-2561 100000778501 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องนาฎศิลป์ รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 150,000.00 150,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
573 30-01-2561 100000778503 1206110101 ค่าครุภัณฑ์งานไฟฟ้า รร.บ้านน้ำเย็น 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
574 09-02-2561 100000785380 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้อาเซี่ยน รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 186,200.00 186,200.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
575 06-11-2561 100000837823 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ชุด 14,500.00 14,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
576 06-11-2561 100000837824 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้นประถม ปลาบ่า แก่งแล่นโคนผง 1 ชุด 98,040.00 98,040.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
577 06-11-2561 10000083789 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้นมัธยมฯ บ้านโป่งชี 1 ชุด 5,832.00 5,832.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
578 04-03-2562 100000852466 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รร.บ้านน้ำห 1 ชุด 5,310.00 5,310.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
579 04-03-2562 100000852468 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 1 ชุด 12,213.00 12,213.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
580 04-03-2562 100000852470 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 1 ชุด 8,496.00 8,496.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
581 04-03-2562 100000852471 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 1 ชุด 12,744.00 12,744.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
582 04-03-2562 100000852475 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 1 ชุด 29,050.00 29,050.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
583 04-03-2562 100000852476 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา รร.บ้านกกจาน 1 ชุด 5,810.00 5,810.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
584 04-03-2562 100000852479 1206110101 โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา รร.บ้านหนองหวาย 1 ชุด 11,620.00 11,620.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
585 14-03-2562 10000085910 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม 1 ชุด 37,979.00 37,979.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
586 14-03-2562 10000085912 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม 1 ชุด 37,979.00 37,979.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
587 14-03-2562 10000085915 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม 1 ชุด 37,979.00 37,979.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
588 14-03-2562 10000085918 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถม 1 ชุด 37,979.00 37,979.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
589 18-04-2562 100000857300 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์DLTV โรงเรียนบ้านปลาบ่า 1 ชุด 19,600.00 19,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
590 23-04-2562 100000857302 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 ชุด 76,800.00 76,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
591 23-04-2562 100000857303 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.บ้านหนองบง 1 ชุด 36,300.00 36,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
592 23-04-2562 100000857304 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.บ้านวังยาว 1 ชุด 68,000.00 68,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
593 23-04-2562 100000857305 1206110101 ค่าครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.บ้านนาเจียง 1 ชุด 56,700.00 56,700.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
594 27-06-2562 100000867384 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน รร.บ้านแก่งเกลี้ยง 1 ชุด 37,700.00 37,700.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
595 27-06-2562 100000867385 1206110101 อุปกรณ์วิชางานการเกษตร รร.บ้านป่าสะแข 1 ชุด 29,900.00 29,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
596 27-06-2562 100000867386 1206110101 ครุภัณฑงานอาหารและโภชนาการ รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 97,000.00 97,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
597 27-06-2562 100000867387 1206110101 ครุภัณฑงานอาหารและโภชนาการ รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 65,000.00 65,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
598 27-06-2562 100000867388 1206110101 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย รร.บ้านบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 84,400.00 84,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
599 27-06-2562 100000867389 1206110101 อุปกรณ์วิชาการเกษตร รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 24,000.00 24,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
600 27-06-2562 100000867390 1206110101 อุปกรณ์ห้องสมุดฯ โรงเรียนบ้านนาทอง 1 ชุด 79,200.00 79,200.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
601 20-06-2562 100000867391 1206110101 อุปกรณ์ห้องสมุดฯ โรงเรียนบ้านนาทอง 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
602 20-06-2562 100000867392 1206110101 อุปกรณ์วิชางานการเกษตร รร.บ้านนาลึ่ง 1 ชุด 27,400.00 27,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
603 20-06-2562 100000867393 1206110101 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 1 ชุด 87,500.00 87,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
604 20-06-2562 100000867394 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 36,400.00 36,400.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
605 20-06-2562 100000867395 1206110101 อุปกรณ์วิชาการเกษตร รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 26,885.00 26,885.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
606 20-06-2562 100000867396 1206110101 อุปกรณ์ห้องสมุดฯ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ชุด 59,150.00 59,150.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
607 20-06-2562 100000867397 1206110101 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 51,050.00 51,050.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
608 20-06-2562 100000867398 1206110101 อุปกรณ์ห้องสมุดฯ โรงเรียนด่านซ้าย 1 ชุด 8,190.00 8,190.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
609 10-09-2562 100000888610 1206110101 ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ รร.บ้านทุ่งเทิง 1 ชุด 290,271.00 290,271.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
610 10-09-2562 100000888611 1206110101 ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 290,271.00 290,271.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
611 10-09-2562 100000888612 1206110101 ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ รร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 290,358.00 290,358.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
612 08-05-2563 100000931817 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 30,020.00 30,020.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
613 18-05-2563 100000931822 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านนาแห้ว 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
614 18-05-2563 100000931823 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 1 ชุด 75,840.00 75,840.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
615 18-05-2563 100000931824 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านผึ้ง 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
616 05-05-2563 100000931827 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านนาเจียง 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
617 08-05-2563 100000931829 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านกลาง (นาแห้ว) 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
618 12-05-2563 100000931834 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านนาผักก้าม 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
619 12-05-2563 100000931835 1206110101 โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน รร.บ้านแสงภา 1 ชุด 60,040.00 60,040.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
620 22-06-2563 100000938133 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด 12 รายการ รร.บ้านหนองบง 1 ชุด 343,600.00 343,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
621 22-06-2563 100000938134 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด 12 รายการ รร.บ้านเหมืองแพร่ 1 ชุด 343,600.00 343,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
622 30-06-2563 100000938135 1206110101 ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด 12 รายการ รร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 343,600.00 343,600.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
623 09-06-2563 100000938136 1206110101 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนรร.บ้านแก่งม่วงภูเรือ 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
624 04-06-2563 100000938137 1206110101 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนรร.บ้านห้วยลาด อิปุ่ม 1 ชุด 15,800.00 15,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
625 24-09-2563 100000957952 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 1 ชุด 28,944.00 28,944.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
626 24-09-2563 100000957954 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 1 ชุด 28,944.00 28,944.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
627 24-09-2563 100000957955 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 1 ชุด 28,944.00 28,944.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
628 24-09-2563 100000957956 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 1 ชุด 28,944.00 28,944.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
629 24-09-2563 100000957957 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 1 ชุด 28,944.00 28,944.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
630 20-10-2563 100000963192 1206110101 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียน รร.เหล่ากอหก 1 ชุด 64,200.00 64,200.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
631 20-10-2563 100000963193 1206110101 อุปกรณ์ห้องศูนย์โรงเรียนขนาดเล็ก รร.บ้านสานตมมิตรฯ 1 ชุด 71,500.00 71,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
632 24-11-2563 100000968712 1206110101 อุปกรณ์ห้องวิทยาศาตร์ รร.บ้านน้ำหมัน 1 ชุด 43,000.00 43,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
633 24-11-2563 100000968716 1206110101 อุปกรณ์วิทยาศาตร์ รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 35,000.00 35,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
634 24-11-2563 100000968720 1206110101 อุปกรณ์วิทยาศาตร์ รร.บ้านหนองผือ 1 ชุด 48,000.00 48,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
635 24-11-2563 100000968723 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ รร.บุญลักษณ์ฯ 1 ชุด 73,800.00 73,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
636 24-11-2563 100000968747 1206110101 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 1 ชุด 56,000.00 56,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
637 24-11-2563 100000968749 1206110101 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองผือ 1 ชุด 61,000.00 61,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
638 24-11-2563 100000968752 1206110101 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 4,900.00 4,900.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
639 24-11-2563 100000968754 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องสมุด รร.บ้านหนองผือ 1 ชุด 33,500.00 33,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
640 24-11-2563 100000968785 1206110101 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรู้ฯ รร.บ้านกกโพธิ์แสนฯ 1 ชุด 61,300.00 61,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
641 24-11-2563 100000968788 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
642 24-11-2563 100000968789 1206110101 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคม รร.บุญลักาณ์อุปถัม 1 ชุด 123,000.00 123,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
643 24-11-2563 100000968791 1206110101 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคม รร.บ้านนาเจียง 1 ชุด 123,000.00 123,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
644 24-11-2563 100000968794 1206110101 อุปกรณ์งานการเกษตร รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 40,000.00 40,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
645 24-11-2563 100000968795 1206110101 อุปกรณ์งานการเกษตร รร.บ้านเหล่ากอหก 1 ชุด 40,000.00 40,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
646 20-08-2564 100001023374 1206110101 ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านวังเวิน 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
647 16-08-2564 100001023380 1206110101 ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหนองสนุน 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
648 16-08-2564 100001023381 1206110101 ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ รร.บ้านหนองหลวง 1 ชุด 59,800.00 59,800.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
649 29-09-2564 100001041285 1206110101 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ร.ร.ด่านซ้าย 1 ชุด 65,500.00 65,500.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
650 01-09-2564 100001041290 1206110101 อุปกรณ์วิชางานเกษตร ร.ร.บ้านน้ำหมัน 1 ชุด 43,000.00 43,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
651 22-09-2564 100001041294 1206110101 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 126,000.00 126,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
652 16-09-2564 100001041297 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ร.ร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 80,000.00 80,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
653 28-10-2564 100001047177 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องเรียนคุณภาพ ร.ร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 497,300.00 497,300.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
654 17-10-2564 100001047180 1206110101 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านโคกงาม 1 ชุด 126,000.00 126,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
655 19-10-2564 100001047181 1206110101 ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า ร.ร.บ้านวังยาว 1 ชุด 100,000.00 100,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
656 18-10-2564 100001047182 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องคณิตศาสตร์ ร.ร.บุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 400,000.00 400,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
657 18-10-2564 100001047183 1206110101 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านปลาบ่า 1 ชุด 126,000.00 126,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
658 18-10-2564 100001047185 1206110101 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านแก่งเกลี้ 1 ชุด 126,000.00 126,000.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
659 16-12-2564 100001060142 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ร.ร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 170,790.00 170,790.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
660 16-12-2564 100001060145 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องสมุด ร.ร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 66,700.00 66,700.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
661 16-12-2564 100001060153 1206110101 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ร.ร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 51,960.00 51,960.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
662 27-12-2564 100001063316 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านนาหว้าน้อย 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
663 27-12-2564 100001063320 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านห้วยน้ำเมย 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
664 27-12-2564 100001063324 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านนาลึ่ง 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
665 27-12-2564 100001063328 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านหินแลบ 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
666 27-12-2564 100001063332 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านวังเป่ง 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
667 27-12-2564 100001063334 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านห้วยติ้ว 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
668 27-12-2564 100001063337 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านน้ำหมัน 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
669 27-12-2564 100001063341 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านป่าสะแข 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
670 27-12-2564 100001063343 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านไฮตาก 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
671 27-12-2564 100001063364 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านบง 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
672 27-12-2564 100001063369 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านหินสอ 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
673 27-12-2564 100001063373 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านกกจาน 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
674 27-12-2564 100001063378 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านลาดค่าง 1 ชุด 11,141.00 11,141.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
675 27-12-2564 100001063386 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านวังเวิน 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
676 27-12-2564 100001063389 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านถ้ำพระ 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
677 27-12-2564 100001063394 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านห้วยลาด 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
678 27-12-2564 100001063399 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านนาเจริญ 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
679 27-12-2564 100001063405 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านกลาง(ภูเรือ) 1 ชุด 31,723.00 31,723.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
680 27-12-2564 100001063408 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านกกสะตี 1 ชุด 31,723.00 31,723.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
681 27-12-2564 100001063411 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 31,723.00 31,723.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
682 27-12-2564 100001063415 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านแก่วตาว(อิปุ่ม) 1 ชุด 20,582.00 20,582.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
683 27-12-2564 100001063418 1206110101 ครุภัณฑ์ DLTV ร.ร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 31,723.00 31,723.00 5 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
684 19-09-2565 110000016148 1206110101 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ รร.ป่าสะแข 1 ชุด 58,000.00 58,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
685 19-09-2565 110000016171 1206110101 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ รร.ห้วยมุ่น 1 ชุด 55,000.00 55,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
686 19-09-2565 110000016185 1206110101 อุปกรณ์ห้องสมุด รร.ปลาบ่า 1 ชุด 55,000.00 55,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
687 19-09-2565 110000016190 1206110101 อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ รร.นาทุ่ม 1 ชุด 40,800.00 40,800.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
688 19-09-2565 110000016193 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ รร.ทับกี่ 1 ชุด 91,600.00 91,600.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
689 19-09-2565 110000016195 1206110101 ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน รร.ทับกี่ 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
690 19-09-2565 110000016196 1206110101 ครุภัณฑ์งานโลหะ รร.ห้วยมุ่น 1 ชุด 67,600.00 67,600.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
691 19-09-2565 110000016197 1206110101 อุปกรณ์วิชางานเกษตร รร.ห้วยมุ่น 1 ชุด 29,400.00 29,400.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
692 19-09-2565 110000016206 1206110101 ครุภัณฑ์วสำหรับโรงฝึกงาน รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 79,800.00 79,800.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
693 29-09-2565 110000016171 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านนาลึ่ง 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
694 29-09-2565 110000016549 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านป่าสะแข 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
695 29-09-2565 110000016550 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านแก่วตาว อิปุ่ม 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
696 29-09-2565 110000016551 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านถ้ำพระ 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
697 29-09-2565 110000016554 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านวังเวิน 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
698 29-09-2565 110000016555 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านนาหว้าน้อย 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
699 29-09-2565 110000016556 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านน้ำหมัน 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
700 29-09-2565 110000016557 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านนาเจริญ 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
701 29-09-2565 110000016558 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านกกจาน 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
702 29-09-2565 110000016558 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านหินแลบ 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
703 29-09-2565 110000016560 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านโป่งชี 1 ชุด 48,015.00 48,015.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
704 29-09-2565 110000016562 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านกกสะตี 1 ชุด 48,015.00 48,015.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
705 29-09-2565 110000016564 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านห้วยน้ำเมย 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
706 29-09-2565 110000016565 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านวังเป่ง 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
707 29-09-2565 110000016566 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านไฮตาก 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
708 29-09-2565 110000016567 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านลาดค่าง 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
709 29-09-2565 110000016569 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านห้วยลาด อิปุ่ม 1 ชุด 31,040.00 31,040.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
710 29-09-2565 110000016573 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านหินสอ 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
711 29-09-2565 110000016574 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านห้วยติ้ว 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
712 29-09-2565 110000016575 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านกลาง ภูเรือ 1 ชุด 48,015.00 48,015.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
713 29-09-2565 110000016576 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านบง 1 ชุด 16,975.00 16,975.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
714 29-09-2565 110000016577 12061100101 ครุภัณฑ์ DLTV รร.บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 48,015.00 48,015.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
715 19-09-2565 110000016193 12061100101 ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 91,600.00 91,600.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
716 19-09-2565 110000016201 12061100101 ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า รร.ด่านซ้าย 1 ชุด 40,800.00 40,800.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
717 12-10-2565 110000019589 1206110101 เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านน้ำเย็น 1 สนาม 78,000.00 78,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
718 12-10-2565 110000019588 1206110101 เครื่องเล่นสนาม รร.บ้านหนองบง 1 สนาม 69,000.00 69,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
719 12-10-2565 110000019586 1206110101 เครื่องเล่นสนาม รร.อนุบาลด่านซ้าย 1 สนาม 71,000.00 71,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
720 24-10-2555 1.1E+11 1205040101 ห้องน้ำ รร.บ้านปลาบ่า 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 9 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
721 19-04-2566 1.1E+11 1205040101 ครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน 2 โรงเรียน 2 ชุด 8,862.00 17,724.00 2 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
722 11-06-2551 110000052656 1206110101 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุด รร.บ้านแสงภา 1 ชุด 192,500.00 192,500.00 3 เงินงบประมาณ สอบราคา
723 28-07-2551 110000052657 1206110101 ครุภัณฑ์โรงฝึก รร.บ้านร่องจิก 1 ชุด 88,800.00 88,800.00 3 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
724 22-08-2551 110000052659 1206110101 ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ รร.บ้านทับกี่ 1 ชุด 171,000.00 171,000.00 3 เงินงบประมาณ สอบราคา
725 29-09-2551 110000052660 1206110101 ครุภัณฑ์สนามเด็กเล่น รร.บ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 65,338.00 65,338.00 3 เงินงบประมาณ ตกลงราคา
726 14-11-2566 110000083494 5000007722 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านปางคอม 1 ชุด 17,500.00 17,500.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
727 14-11-2566 110000083495 5000007727 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 1 ชุด 17,500.00 17,500.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
728 14-11-2566 110000083496 5000007731 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านโคก 1 ชุด 32,000.00 32,000.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
729 14-11-2566 110000083497 5000007735 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 1 ชุด 49,500.00 49,500.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
730 14-11-2566 110000083379 5000007745 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนามาลา 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
731 28-11-2566 110000083386 5000007748 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านศาลาน้อย 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
732 28-11-2566 110000083396 5000007751 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
733 28-11-2566 110000083398 5000007752 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านโป่งกวาง 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
734 28-11-2566 110000083401 5000007753 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านสองคอน 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
735 28-11-2566 110000083402 5000007754 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนาขามป้อม 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
736 28-11-2566 110000083403 5000007756 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนาลานข้าว 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
737 28-11-2566 110000083404 5000007757 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
738 28-11-2566 110000083407 5000007761 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านซำทอง 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
739 28-11-2566 110000083414 5000007764 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
740 28-11-2566 110000083416 5000007766 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านโป่ง 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
741 28-11-2566 110000083418 5000007767 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำพุง 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
742 28-11-2566 110000083420 5000007768 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านผึ้ง 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
743 28-11-2566 110000083421 5000007775 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
744 28-11-2566 110000083423 5000007776 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนาทอง 1 ชุด 17,450.00 17,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
745 28-11-2566 110000083426 5000007777 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านแก่งแล่น 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
746 28-11-2566 110000083429 5000007778 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนาหมูม่น 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
747 28-11-2566 110000083431 5000007779 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนาผักก้าม 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
748 28-11-2566 110000083432 5000007785 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
749 28-11-2566 110000083434 5000007786 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนาแห้ว 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
750 28-11-2566 110000083436 5000007789 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
751 28-11-2566 110000083440 5000007790 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านแก่ง 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
752 28-11-2566 110000083441 5000007791 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 1 ชุด 31,950.00 31,950.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
753 28-11-2566 110000083442 5000007793 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 1 ชุด 49,450.00 49,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
754 28-11-2566 110000083444 5000007827 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 1 ชุด 49,450.00 49,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
755 28-11-2566 110000083445 5000008115 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านร่องจิก 1 ชุด 49,450.00 49,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
756 28-11-2566 110000083443 5000007794 ครุภัณฑ์ DLTV สำหรับโรงเรียนบ้านนาเจียง 1 ชุด 49,450.00 49,450.00 5 เงินงบประมาณ ประกวดราคา/ e-bidding
757 10-06-2567 110000118612 5000040910 เครื่องเล่นสนาม โรงเรียนบ้านโคก 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
758 11-07-2567 110000123123 5000044615 เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษาแบบ 2 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1 ชุด 79,000.00 79,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
759 11-07-2567 110000123124 5000044612 เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษาแบบ 1 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง
760 11-07-2567 110000123125 5000044611 เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษาแบบ 1 โรงเรียนบ้านแก่ง 1 ชุด 70,000.00 70,000.00 5 เงินงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง