รายการครุภัณฑ์ประเภท : อาคารถาวร
ที่ วัน เดือน ปี รหัสทรัพย์สิน ที่เอกสาร รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย มูลค่ารวม อายุการใช้งาน ประเภท วิธีได้มา
1 20-05-2557 10000045199 1205030101 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแก่วต่าวนาดี 1 หลัง 1,670,570.00 1,670,570.00 25 เงินงบประมาณ สอบราคา